YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Fokus på Hellig Givertjeneste -2

Når du avlegger et løfte til Herren din Gud, skal du ikke være sen med å innfri det. For Herren din Gud skal sannelig kreve det av deg, og det vil bli til synd for deg. Men hvis du avstår fra å avlegge noe løfte, skal det ikke bli til synd for deg. Det som kommer over dine lepper, skal du ta deg i vare så du gjør slik du lovte, for det var frivillig du avla løfte for Herren din Gud med din munn. 5 Mosebok 23:21-23

Del 2

For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21

Shabbat shalom, dere høyt elskede!

Når vi vender tilbake til troens jødiske røtter og de apostolisk Hebraiske fundamentene, må vi også gjenopprette den Hellige givertjenesten.  Erstatningsteologien har påvirket Yeshua’s Kropp innen mange områder, og ganske spesielt på området som angår givertjenesten.  De fleste mennesker vet ikke hvordan man gir, hvem man gir til og når man gir, dette er årsakene til at de aldri kommer ut av åndelig og/eller finansiell tørke!

Hellig givertjeneste kommer fra Elohim’s (Guds) eget hjerte og det betyr at den er en hjertesak!  Han viste oss hvordan vi skal opptre på giver arenaen gjennom å gi oss det mest dyrebare Han kunne gi, Sin egen Enbårne Sønn, Hans blod på alteret, slik at du og jeg kan bli reddet fra synd og Satan.  Yeshua var Elohim’s Første Frukts offer og Han ga Ham til OSS!

For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  Johannes 3:16

Når vi har Yeshua’s karaktertrekk, da er vi givere av natur.

Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Yeshua’s ord, at Han sa: «Det er mer velsignelse i å gi enn å .»» Apostlenes gjerninger 20:35

VI FORTSETTER FRA DEL 1

Vi husker at det er 4 kategorier innen givertjenesten:

Det som er foreskrevet (pålagt) å gi, det som er frivillig å gi, offergaver og vederlag.

FORESKREVET Å GI TIL PRESTER OG PASTORER – FØRSTEFRUKTENE OG TIENDE (Se del 1)

TIENDEN ER HELLIG FOR YHVH!

All tienden i landet, enten det er av jordens grøde eller trærnes frukt, tilhører Herren. Den er hellig for Herren(YHVH). Hvis en mann noen gang skulle ønske å løse ut noe av tienden sin, så skal han legge til en femtedel. All tienden av storfeet og småfeet, ja, en tiendedel av alt som vandrer under hyrdens stav, skal en tiendedel være hellig for Herren. 3 Mosebok 27:30-32

 Ordet som brukes for Hellig, på Hebraisk, er Kadosh.  Det betyr «satt til side» og ikke tilgjengelig til eget bruk!  Tienden og Første Frukten er så hellige at om du bruker av dem, må du betale tilbake med 20% «rente» (en femtedel) som vederlag (erstatning).

Det er tre kategorier av tiende:

Første tienden – Tilhører Levittene i sin helhet! *1)

Tredje årets tiende – Fordeles mellom Levittene, enkene, foreldreløse og de fremmede! *2)

Høytids (fest) tienden – Fordeles mellom deg selv, din familie og tjenere og de tjenestegjørende Levittene! *3)

*Note 1:(Ordinær tiende [10% av all inntekt] gjennom året, år etter år og [3. Mosebok 27:30-33, 4. Mosebok 18:21-24] går i sin helhet til menighetens arbeide med å forkynne Ordet.)

 *Note 2 (Ekstra tiende [10% av all inntekt] som kommer i tillegg til ordinær tiende. [5. Mosebok 14:28 – 29] I motsetning til første tidenden som betales fortløpende hvert år, betales denne hvert tredje og sjette år i en syvårsperiode. Denne tienden fordeles mellom pastor, barn eller øvrig familie som er i behov og andre som er nødlidende. Man kan enten gi den til menighetens hjelpeprogram, eller fordele den på programmer etter eget valg.)

 *Note 3 (Høytids tienden: Gud har pålagt oss å feire sju årlige høytider og at vi skal feire løvhyttefesten i midlertidige boliger på et sted han velger – Jerusalem. Det kan medføre store utgifter i å oppfylle Guds befaling. Den  kloke og barmhjertige Gud gir velsigner og forsørgning til dem som adlyder ham i det han krever. Han sørger for våre finansielle behov ved festene, ved å pålegge oss å sette til side en andre tiendedel av våre inntekter, slik at vi kan nyte festene i glede og overflod med våre familier.

Den andre tienden, spart opp av den enkelte hvert år, er en ekstra tiende av våre inntekter. I motsetning til bruken av den første tienden, definerer Gud imidlertid den andre tienden for personlig bruk under Hans Høytider slik at vi feire dem riktig. 

TIENDEN TIL LEVITTENE – FØRSTE TIENDEN

For tienden fra Israels barn, den de setter til side som en gave til Herren, har Jeg gitt til Levittene som som en eiendom. Derfor har Jeg sagt til dem: Blant Israels barn skal de ikke ha noen arv.» 4 Mosebok 18:24

Torahen omtaler tre typer av tiende, og Levittene skal ha en del av dem alle.  Den første tienden, skal de imidlertid ha ubeskåret!

Se, som arv har Jeg gitt Levis barn all tienden i Israel, til gjengjeld for det arbeidet de utfører, arbeidet i Åpenbaringsteltet. 4 Mosebok 18:21

Denne første tienden er så viktig, at Ordet kaller den «Hellig Tiende» og den skal deles mellom Levittene (Bibel lærere, pastorer, biskoper), og sangerne (lovsangs teamet) og andre som er i full tids tjeneste.  Om denne tienden ikke blir fordelt mellom disse Herrens tjenere, står de i fare for å måtte slutte i tjenesten på grunn av mangel på inntekt og det med full rett.

Jeg skjønte også at Levittenes andeler ikke var gitt dem. For hver av Levittene og sangerne som gjorde tjeneste, hadde dratt tilbake til sitt eget åkerland. Nehemja 13:10

På Nehemja’s tid var det en stor vekkelse i Juda, og nøkkelen til denne var omvendelse fra brudd på YHVH’s (Gud’s) bud og gjenopprettelsen av et Hellig og helliggjort presteskap.

Samme dag ble det utvalgt noen menn som ble satt over rommene i lagerhuset for offergavene, førstegrøden og tiendene. Fra markene rundt byene skulle de samle inn de delene som er nedtegnet i loven for prestene og Levittene. For Juda gledet seg over prestene og Levittene som gjorde tjeneste. Nehemja 12:44

Symbolet på denne vekkelsen, som på alle vekkelser, var en GIVERTJENESTE PREGET AV GLEDE, noe som medførte at prestene og Levittene kunne tjenestegjøre fritt, uten økonomiske bekymringer.  I dag er de fleste som står i de Femfoldige Tjenestegavene og lovsangs ledere altfor opptatt av å skaffe seg et «levebrød», i stedet for å søke YHVH’s nærvær og studere Hans Ord.  Dette er en ynkelig tilstand og det påvirker hele Yeshua’s Kropp.  Det er rett og slett ikke noen tiende å fordele til tjenestegavene og de fleste av dem sliter økonomisk.  Hvordan kan vi forvente at de skal tjene oss med glede, når de ikke har mat på bordet til sine barn, eller penger til å kjøpe klær, betale avdraget på hus lånet / husleia  eller strømregninga?  Og hva slag vitnesbyrd er det dette gir til PB’ene (pastors barna) om Gud?  Sannheten er jo, at om alle i Yeshua’s Kropp ga tiende til sine tjenestegaver (Bibel lærere, pastorer, biskoper og lovsangsledere) så ville de ikke ha økonomiske problemer, men prosentandelen av kristne / messianske som gir tiende er skammelig lav.  De aller fleste unnskylder seg med: » Jeg har rett og slett ikke råd til å gi tiende, min økonomi er på «bristepunktet» som den er.», la meg gjøre en ting klart for deg: du har ikke råd til å la være å gi tiende – spesielt når din økonomi er «på bristepunktet»!  Det er så enkelt, at om du ikke ærer Guds tjenere, så kan ikke Elohim (Gud) ære deg!

Men fra deres fedres dager har dere vendt dere bort fra Mine lover, og dere har ikke holdt dem. Vend om til Meg, så skal Jeg vende om til dere, sier hærskarenes Herre. Men dere sier: «Hvordan skal vi vende om?» Malaki 3:7

Dette er et av hovedområdene hvor det trengs OMVENDELSE i Yeshua’s Kropp!  Menneskenes på Malaki’s tid led under økonomiske rystelser som lignet mye på de vi opplever i vår tid, og de spurte YHVH (Gud) om hva de skulle gjøre.  Hans svar var entydig og klart: «TESHUVA (Omvend dere og kom tilbake), da spurte de: » Hva er det vi trenger å omvende oss fra?»  Svaret Han ga dem var: » Dere stjeler fra Meg fordi dere ikke bringer den foreskrevne tienden og offergavene til prestene og Levittene!»

Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: «Hva har vi ranet fra Deg?» Tienden og offergaven!  Dere er sannelig forbannet. For dere har ranet fra Meg, ja, det har hele dette folket gjort!  Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den. Malaki 3:8-10

Du må forstå at tienden er foreskrevet såkorn, og dersom du spiser såkornet, spesielt i tider med hungersnød og økonomiske omveltninger, er alt ditt håp om innhøsting borte. Uten såkorn – ingen innhøsting!  Det er bare når man bringer hele tienden at forbannelsen brytes og Elohim kan holde sitt ord om å true den fortærende gresshoppen (ta bort din nød) og sørge for deg på kongelig vis.

Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier hærskarenes Herre.  Alle folkeslagene skal kalle dere velsignet, for dere skal være det herlige landet, sier hærskarenes Herre. Malaki 3:11-12

Hele tienden, hva betyr det?

Hele tienden vil si 10% av all din BRUTTO inntekt (Det er den summen det beregnes skatt av) og den skal du legge tilside før du betaler dine regninger og gjeld.  De fleste beregner tienden av den summen de har igjen når skatt, regninger og gjeld er betalt, og det er grunnen til at de ikke ser noe gjennombrudd.

Krav om VEDERLAG for tyveri fra den Allmektige

Guds Ord pålegger oss å betale 20% (en femtedel) i påslag om vi tar av den foreskrevne tienden og Første Frukten, som tilhører prestene og Levittene [Ordets tjenere (biskoper, pastorer, lærere) og lovsangs ledere], til eget bruk som et vederlag til YHVH.

Hvis en mann noen gang skulle ønske å løse ut noe av tienden sin, så skal han legge til en femtedel.  3 Mosebok 27:31

Jeg undres på hvor mange mennesker det er som skylder tiende, Første Frukt og 20% vederlag på toppen av det?  Det er en STOR GJELD og et presserende tema for omvendelse og gjenopprettelse!

Han skal gi erstatning for den synd han har gjort mot det hellige, og han skal legge til en femtedel og gi det til presten. Så skal presten gjøre soning i hans sted med væren som skyldoffer, og det skal bli tilgitt ham. 3 Mosebok 5:16

Hvem er presten (pastoren) eller Levitten som har undervist deg i Ordet?

Har du velsignet ham / henne med din Første Frukt og tienden?   Om du har misligholdt dette, så gå avsted og be om tilgivelse og inngå en avtale om å betale alt du skylder og med 20% tillegg på toppen av det.  Det er sann omvendelse og gjenopprettelse!

Jeg ser for meg at du nå «går i kjøttet» og spør: «Hvordan kan jeg betale tilbake alt dette?»  Vel, hvorfor er det slik at vi betaler tilbake vår verdslige gjeld, som lån, boliglån og kredittkort gjeld, og at vi gjør det ved å betale avdrag til gjelden er nedbetalt?  Er det ikke viktigere at vi har et ordnet forhold til Elohim, vår Gud, på det økonomiske området?  Vi har blitt så religiøse, at vi har tatt veldig lett på Hans instruksjoner og ignorert Hans tjenere! Er det rart at Yeshua’s Kropp er i den forfatningen den er i?

På dette punktet i Sabbats brevet skriker formodentlig kjøttet ditt ut et typisk «kristent slagord»:

 Jeg er ikke under loven, jeg er under nåden!

Betyr det, for deg, at det er i orden å bryte YHVH’s (Gud’s) forordninger (lover) fordi vi er under nåden?

Hva skjer om du bryter loven i ditt hjemland? Blir du ikke straffet?  Hva skjer om du sier til myndighetene: «Beklager, men jeg visste ikke at jeg brøt loven», vil de henlegge saken din, eller må du betale «gjelden» din til den er ferdig nedbetalt?

Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.

Har da det som er godt, blitt til død for meg? På ingen måte! Men det var synden, for at den klart skulle framstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet. Romer brevet 7:7,13

Med Torahen (loven) som utgangspunkt, vet du nå at det å holde tilbake din Første Frukt og tienden, så de ikke tilfaller Gud’s tjenere som arbeider på dine vegne, er fullstendig syndig og krever at du svarer med omvendelse og gjenopprettelse av det misligholte!

Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Romer brevet 6,1-2

Den GODE NYHETEN er, at gjennom Yeshua’s blod kan vi få tilgivelse for synden om vi bekjenner og vender om fra den!

Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1 Johannes brev 1:9

Vi må bekjenne synd for tilbakeholdt Første Frukt og tiende til de som har veiledet, og undervist oss i Ordet og ikke bare til YHVH (Gud).

Med andre ord, du må gå til den som er hyrde for deg og som underviser deg og be om tilgivelse. Det kan godt hende at du må gå til fler enn en, noen er blitt undervist i en kirke, andre via Internet eller via bøker og artikler skrevet av lærere/predikanter.  Du må granske din hukommelse og be den Hellige Ånd om hjelp til å huske de som har vært hyrder og veiledere for deg og som har hjulpet deg i din vandring med Yeshua.

Herren skal gi dere nødens brød og trengselens vann. Da skal ikke dine lærere lenger være skjult, men med dine øyne skal du se dine lærere. Dine ører skal høre et ord bak deg, som sier: «Dette er veien, gå på den!» hver gang du vender deg til høyre eller venstre side. Jesaja 30:20-21

Be dem om tilgivelse og om at de må løse deg fra gjelden du har pådratt deg.  De fleste av dem vil tilgi deg og ettergi deg gjelden (vederlaget, Første Frukten og tienden du skylder), mens andre ikke vil gjøre det.  Uansett utfall, om du tar opp saken med dem for å bringe ditt forhold til dem på rett spor, og de velsigner deg, så vil du være fri fra den forbannelsen som er nevnt i Malaki 3:9 og du vil kunne starte et nytt kapitel i livet ditt. Et kapitel med ære og Hellig Givertjeneste, lydighet, favør, velsignelse og STORHET. Halleluja!

Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Matteus 5:19

Velkommen til åndelig og finansiell frihet!

Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: «Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. 32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8:31-32


Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

Deres venner og mentorer i Israel

«For Sions skyld vil Jeg ikke tie « Jesaja 62:1

Reklamer

25. november 2011 - Posted by | Disippelskap, Generelt, Jahve, Kristendom, kristenliv, Tro, Yeshua

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: