YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Fokus på Hellig Givertjeneste

Del 1

For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21

Shabbat shalom, dere høyt elskede!

Når vi vender tilbake til troens jødiske røtter og de apostolisk Hebraiske fundamentene, må vi også gjenopprette den Hellige givertjenesten.  Erstatningsteologien har påvirket Yeshua’s Kropp innen mange områder, og ganske spesielt på området som angår givertjenesten.  De fleste mennesker vet ikke hvordan man gir, hvem man gir til og når man gir, dette er årsakene til at de aldri kommer ut av åndelig og/eller finansiell tørke!

Hellig givertjeneste kommer fra Elohims (Guds) eget hjerte og det betyr at den er en hjertesak!  Han viste oss hvordan vi skal opptre på giver arenaen gjennom å gi oss det mest dyrebare Han kunne gi, Sin egen Enbårne Sønn, Hans blod på alteret, slik at du og jeg kan bli reddet fra synd og Satan.  Yeshua var Elohim’s Første Frukts offer og Han ga Ham til OSS!

For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  Johannes 3:16

Når vi har Yeshua’s karaktertrekk, da er vi givere av natur.

Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Yeshua’s ord, at Han sa: «Det er mer velsignelse i å gi enn å .»» Apostlenes gjerninger 20:35

Å SÅ RETT

Apostelen Paulus forteller oss at å gi av vår økonomi, er som å «så ut» og han bruker begreper fra landbruket for å beskrive hvordan måten vi gir på påvirker oss.

{En glad giver}

Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig, skal også høste rikelig.  2 Korinter brev 9:6

Enhver bonde vil fortelle deg at det ikke blir noen avling å høste, om man ikke først sår, og at størrelsen på avlingen avhenger av kvaliteten på, og kvantiteten (mengden) av frøene som blir sådd.

Kvaliteten på det vi sår ut, bestemmes av giverens holdning.  Om det blir gitt i lydighet til JHVH’s (Guds) bud (se foreskrevet givertjeneste og offergaver lenger nede), og om giveren samtidig gjør det med et glad og sjenerøst hjerte eller ikke.

Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.  2 Korinter brev 9:7

Mengden av «frø» er også viktig, og det avhenger av hver enkelts evne (hvilke midler man har) til å gi.  Enken som ga to mite (den minste myntenheten) (skjerv), ga mer enn de rike menneskene som la tusenvis i tempelkisten, for hennes mynter var ALT hun hadde å gi.  Dette vakte Yeshua’s oppmerksomhet.

{Enken gav mer enn dem alle}

Yeshua satt rett overfor tempelkisten og så hvordan folk la penger i den. Og mange rike la mye i kisten.

Så kom en fattig enke og la i to småmynter, bare verd noen få øre.

Så kalte Han til Seg disiplene Sine og sa til dem: «Sannelig sier Jeg dere at denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som har lagt i tempelkisten.

For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt det hun eide, ja, alt hun hadde til sitt livsopphold.»   Markus 12:41-44

Bibelen forteller oss ikke hva som skjedde videre med denne enken, men mest sannsynlig ble hun rikelig og mirakuløst velsignet fordi hun sådde rikelig, både i kvantitet og kvalitet.  Om hun hadde spist opp (brukt pengene til å kjøpe mat) «såkornet» sitt i stedet for å så det lille hun hadde, vil hun ha forblitt fattig for resten av livet.  Enhver bonde vil fortelle deg at du ikke bør spise opp såkornet ditt.  Når folk sier til meg: » Jeg kan ikke gi tiende», » Jeg kan ikke gi fordi jeg er veldig fattig», da vet jeg at denne personen er under et fryktelig vantroens bedrag og at han/hun har spist opp sitt «såkorn».  Guds Ord sier at Han gir såkorn til såmannen!  Med andre ord, om du ikke er en såmann (en giver), får du ikke såkorn fordi du ville komme til å spise det opp. Og likedan: om du ikke er en såmann, kan du heller ikke forvente å bli en som høster inn.

Han som sørger for såkorn til såmannen og brød til mat, skal sørge for å mangfoldiggjøre det såkorn dere har sådd, og gi vekst til deres rettferdighets frukter,…  2 Korinter brev 9:10

Han kan bare mangfoldiggjøre det såkornet du har SÅDD, ikke det du har spist opp!  Om du blir en såmann / såkvinne, da vil JHVH gi deg såkorn, men ta deg i vare så du ikke spiser det, men at du sår det ut!

INGEN RESTER, TAKK!

Å gi feil, eller mangel på å etterkomme foreskrevet givertjeneste som f.eks. tiende, Første Frukten og offer under Høytidene, kan medføre at man kommer under en forferdelig forbannelse, og dette er da også det første man må ta tak i før en vekkelse kan komme!

Når dere kommer fram med et blindt dyr som offer, er ikke det ondt? Når dere kommer fram med det halte og syke, er ikke det ondt? Kom fram med slike gaver til deres stattholder! Vil han da ha behag i deg? Vil han da ta imot deg med velvilje? sier hærskarenes Herre.

Men kom nå med inderlig bønn for Guds åsyn om at Han må være oss nådig. Når dere har gjort dette med deres hender, vil Han da ta imot dere med velvilje? sier hærskarenes Herre.  Malaki 1:8-9

Det framkommer klart i dette bibelavsnittet at riktig form for givertjeneste kan føre til Elohim’s (Guds) favør, mens feil måte til Hans misnøye og ugunst.

For de fleste er det å så (å gi) inn i Guds rike noe som kommer i siste rekke, man gir YHVH (Gud) restene (det man har til overs) når en selv og alle andre har fått sitt og det fører alltid til at man pådrar seg Hans misnøye, fordi det er ekstremt vanærende å gi Ham «restene», restene skal gis til de fattige ikke til den Allmektige.  Det er åpenbart at Elohim (Gud) ikke trenger penger, men når du gir til Hans prester/pastorer og Hans tjenere, så er det til Ham du gir.  Her er et viktig prinsipp:

Gi aldri rester til deres biskoper, pastorer, mentorer, lærere, rabbier, profeter, apostler, eller noen andre som velsigner dere åndelig – for det er vanærende.  De trenger ikke deres «veldedighet», de er ikke tiggere!  De besitter de høyeste og aller viktigste posisjonene som finnes under Himmelen.  Senere i dette brevet vil dere se hva som er det foreskrevne offeret til Herrens tjenere.

Den som blir opplært i Ordet, skal dele alt godt med den som underviser ham.

La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste.

For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Galater brevet 6:6-8

De som ikke velsigner sine pastorer og lærere økonomisk, spotter YHVH (Gud) og i stedet for å høste velsignelser, vil de høste fordervelse!  Dette er en svært alvorlig advarsel.

Et annet veldig viktig prinsipp: Om du tar vare på de som underviser deg i Ordet, vil YHVH ta vare på deg!  Hvis den som betjener deg er fattig (økonomisk), vil du bli åndelig fattig og etter hvert også økonomisk fattig, men om din biskop, pastor, lærer, mentor blir tatt godt vare på økonomisk, så vil YHVH (Gud) gjøre det samme for deg, både på det åndelige og den finansielle området, for en disippel er aldri større enn sin herre.

En disippel står ikke over sin mester, og en tjener er heller ikke over sin herre. Matteus 10:24

Derfor, om din biskop, pastor, lærer, mentor er økonomisk velsignet, fryd deg.  Nå kan også du bli velsignet, spesielt om du er en såmann / såkvinne.  Det er på tide å bryte ut av den falske læren som fremmer fattigdom blant Gud’s tjenere som et ideal.  Det er sant at noen ganger har vi mye og noen ganger har vi mindre, men det finnes ikke noe skriftsted som støtter opp under læren om at Herrens tjenere må være fattige.  Faktisk så ser vi akkurat det motsatte. Våre forfedre, Abraham, Isak og Jakob, var jo til og med så rike at de utgjorde en trussel mot de lokale kongene.  Apostelen Paulus, som gikk igjennom mange prøvelser, bar ofte med seg store pengesummer og han mottok mange offer som ble gitt til ham både for å dekke hans egne behov, til bruk i tjenesten og for videreformidling.

Ved dette unngår vi at noen skulle anklage oss på grunn av denne store gaven som vi er tjenere for.  2 Korinter brev 8:20

KATEGORIER AV GIVERTJENESTE

Pålagte gaver, frivillige gaver, offergaver, gjenopprettelsesgaver.

Pålagte gaver

Torahen er veldig klar og entydig når det gjelder pålagte gaver. Den forteller oss HVEM vi skal gi til, HVOR MYE vi skal gi og NÅR vi skal gi.

HVEM, HVOR MYE, NÅR?

 

Prestene og Levittene : Tiende, Førstefrukten, Ofringer, Høytidsoffer.

Enker, Foreldreløse, Fremmede, Fattige: Almisser, Hjørnene på åkrene, Tredje års tiende.

Oss selv og vår familie: Høytids tiende.

PRESTER OG LEVITTER

Torahen er entydig og klar i beskrivelsen av forpliktelsen til å gi gaver til de som gjorde tjeneste og forrettet i Tabernaklet.  Dette kan vi overføre til de Fem Foldige Tjenestene som beskrives i NT og anse de som innehar disse tjenestene som vår tids prester og Levitter.  Prøv bare å forestille deg livet ditt uten hyrder, lærere, evangelister og så videre.  Noen av oss ble frelst på grunn av en evangelist, noen av oss ble døpt i den Hellige Ånd fordi en apostel eller profet betjente oss.  Noen av oss ble befridd fra onde ånder når en biskop eller pastor ba for oss og det finnes mange eksempler på at både åndelige og praktiske velsignelser skjedde i våre liv fordi Herrens tjenere var i sin tjeneste.

Og Han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Messias’ legeme,… Efeser brevet 4:11-12

For å holde disse tjenerne, Herrens «atleter», i form og i sin tjeneste, har Den Allmektige etablert et giversystem som jeg vil kalle Hellig Givertjeneste.  I verden gir mennesker rikelig til sine «guruer», sine favoritt fotballag, artister, astrologer og lignende, noe som klart er vanhellige gaver, eller vanhellig givertjeneste.  Verdens mennesker gir store summer til de som «bygger dem opp», hva kan det da komme av at man i Yeshua’s kropp ikke klart forstår at hellige gaver til Herrens tjenere er obligatorisk dersom de skal være i stand til å utføre sine plikter?  Paulus advarer oss mot å bli ført bak lyset i dette spørsmålet, da det vil føre til spott mot den Levende Gud.

Den som blir opplært i Ordet, skal dele alt godt med den som underviser ham.  Galater brevet 6:6

Første Fruktene

Det beste av all førstegrøden av alle slag, og hver gave av alle slag fra alle deres gaver, skal tilhøre prestene. Dere skal også gi presten det første melet dere maler, så det kan hvile velsignelse over ditt hus.  Esekiel 44:30

Den første ofringen som omtales i Bibelen, er når Kain og Abel ofrer til YHVH.

Etter en tid skjedde det at Kain brakte Herren et offer av markens grøde. 4 Abel brakte også et offer av det førstefødte av småfeet sitt og av fettet på dem. Herren så med velbehag på Abel og hans offer.  Bereshit (1 Mosebok) 4:3-4

Legg merke til at YHVH mottok Abels offer med velvilje, siden det var et Første Frukts (det førstefødte av småfeet) offer, mens Kain’s offer ble avvist fordi det bare var «et offer» eller, med andre ord, det Kain tilfeldig valgte å ofre og ikke noe som var foreskrevet.

Første Fruktens offer er et ÆRES offer. Vi ærer YHVH med det.

Gi JHVH ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling! 10 Så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal flyte over av ny vin. Ordspråkene 3:9-10

Første Fruktens offer må gis til presten slik at han kan velsigne deg!

Med andre ord, når vi gir Første Frukten til Elohim’s tjenere, de som har som oppgave å velsigne oss, er det i virkeligheten Elohim (Gud) selv vi ærer gjennom den tjeneren.  Løftet er tosidig:

  1. Dine lagerhus (bank konti) vil bli fylt opp i OVERFLOD!
  2. Dine vinkar (ditt åndelige liv) vil bli fylt med NY VIN (fornyelse i ånden og vekkelse).

Hvordan beregner man Første Frukten i et samfunn som ikke er totalt basert på landbruk?

MÅNEDLIG FØRSTEFRUKT

Enten du er selvstendig næringsdrivende eller lønnsmottaker:  Del din inntekt på 28 måne dager (måne syklusen eller den månedlige syklusen er 28 dager). en 28. del skal du så gi i Hellig gave, enten ved Rosh Chodes (nymåne dagen – den første dagen i hver måned i den jødiske kalender) eller ved starten av hver måned.

TILFELDIG FØRSTE FRUKT

Dette er spesielle velsignelser som oppstår innimellom. For eksempel, da jeg mottok den første sjekken i mitt liv med inntekt fra en av mine sanger, var det en tilfeldig Første Frukt og jeg ga alt til JHVH (Gud).  Dette gjelder også når du starter i en ny jobb – din FØRSTE lønning, eller når du starter en ny bedrift – den FØRSTE omsetningen, osv.  Når jeg utgir en ny bok som aldri har vært utgitt før, gir jeg det første eksemplaret til en tjenestegave som en Første Frukt.  Etter hvert som du utvikler din følsomhet overfor den Hellige Ånd, vil YHVH vise deg hvilke disse spesielle anledningene er.

OFFER (OPPOFRENDE) FØRSTE FRUKT

Det er når Elohim (Gud) krever det BESTE eller ALT du har. Denne helt spesielle Første Frukt er den mektigste gaven du kan gi, for den utløser en «kosmisk» respons fra Himmelen som kan endre historiens gang.  Det kalles ET POTENT (mektig) SÅKORN!  Det engasjerer den Allmektige på en slik måte, at fordelene av denne spesielle  Første Frukten kan høstes i mange generasjoner framover og like inn i evigheten.  Isak var Første Frukten av Abraham fra Sara, hans kone.  Elohim gjorde krav på denne utrolige Første Frukten, og da Abraham ikke nølte med å adlyde Ham, utløste det ALLE den Allmektiges velsignelser over Abraham og ALLE hans etterkommere og det ledet fram til at Elohim (Gud) sendte sin egen Sønn for å frelse oss alle! Tenk på det, neste gang Han krever det BESTE eller ALT du har!

og sa: «Ved Meg Selv har Jeg sverget, sier YHVH, fordi du har gjort dette og ikke holdt din egen sønn, din enbårne,

skal Jeg rikelig velsigne deg og gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen og sanden på havets strand. Og din ætt skal innta portene til sine fiender.

I din ætt skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi du var lydig mot Min røst.» Bereshit (1 Mose bok) 22:16-18

fortsetter neste uke…

 

Deres venner og mentorer i Israel

Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil Jeg ikke tie « Jesaja 62:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Biskop, Dr. Dominiquae Bierman 2011

Det er tillat (vi oppmuntrer deg til det) å videreformidle disse skriftene.  Du kan gjengi dem i utskriftsform på papir, videresende dem via e-post lister og legge dem ut på web sider.   Du må ikke endre noe på innholdet og du må beholde opphavsrettighets informasjon, inklusive følgende: Kad-Esh MAP Ministries, www.kad-esh.org .

Disse rettighetsanmerkningene må også beholdes.

For alle andre tillatelser eller forespørsler om distribuering, vennligst kontakt oss via e-post:  karenmap@msn.com

* Alle norske bibelsitater er fra Bibelen Guds Ord om ikke annet er spesielt angitt.

Reklamer

18. november 2011 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Jahve, Kristendom, kristenliv, YHWH

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: