YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Har du navnet ditt i Livests bok?

Er ditt navn skrevet i LIVETS BOK?

  Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Åpenbaringen 20:12

Shabbat shalom kjære dere!

Da Moses, den store utfrieren, forhandlet om tilgivelse fra Den Allmektige til hans folk Israel etter at de hadde bygget gullkalven, nådde han tilslutt et punkt hvor det var ingen vei tilbake da han sa : ” Om du ikke tilgir dem, så slett navnet mitt fra boken du har skrevet”. YHVH svarte at han ikke ville slette Moses sitt navn men heller de som hadde syndet.

”Å, om du ville tilgi dem deres synd! Kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver i! 2. Mosebok 32:32

Da svarte Herren: “Den som synder mot meg, stryker jeg ut av min bok.” 2.Mosebok32:33

Dette er et av Bibelens mest avslørende skriftavsnitt, dets åpenbaring stemmer akkurat overens med avsnittene i Åpenbaringsboken i Det nye testamentet. Det opplyser oss klart og tydelig om at en slik bok eksisterer og at ditt og mitt liv avhenger av om hvorvidt navnet vårt finnes der eller ikke. Om navnet vårt finnes der, skal vi bli invitert til den største begivenheten til alle tider: Lammets bryllupsfest!

Om navnet vårt ikke er skrevet der, blir vi automatisk fraktet til det mørkeste, mest smertefulle, forferdeligste stedet i hele universet som kalles helvete, eller “Gehenom”, også kalt ildsjøen.

Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Åpenbaringen 20:15

Dette er Satans bolig, den falne kjerub som pleide å hete Lucifer.

Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag! Det var du som sa med deg selv; ” Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste. ”Nei, til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dype hulen. Jesaja 14:12-15

I dette hullet vil vårt eneste selskap være satan, demoner smerte, brennende ild, ormer og ulidelig smerte natt og dag. De som tror at dette er en gammel folkelegende bedrar seg selv. Bibelen er full av skriftsteder om dette og bevisene er tydelige. Satan finnes og det gjør helvete også. En må være blind for ikke å se at satan eksisterer. Bare gå til holokoustmuseet , Yad Vashem,i Jerusalem, besøk dødsleirene i Auschwitz og Birkenau i Polen. Dra til “Red Light

District” (Horestrøket) i hvilken som helst by, besøk noen narkomane, dra til et sinnsykehus eller fengsel og du vil sannelig bli overbevist om at satan finns! Og om han finns, er det også et helvete! Guds ord er helt tydelig på dette: Om vårt navn ikke er skrevet i Livets bok, må vi tilbringe evigheten ved å “nyte” det onde, satan og lidelse. Om du tror du er god, tenk på hva Herren sier om ”menneskets godhet.”,

Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy. Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger. Jesaja 64:5

Ingen av oss kan ha navnet vårt skrevet i Livets bok om ikke vi er fullstendig tilgitt våre synder! Kun gjennom det forsonende blodet til Yeshua kan vi bli tilgitt, ingenting annet kan gjøre det!

Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver til sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Jesaja 53: 5,6

De som ikke vil tro ,og ha tillit til ,og følge Ham i lydighet til Guds bud vil bli dømt til evig ødeleggelse, selv om de gjorde store ting, de er likevel lovovertredere og har ikke forsoningsblodet (Yeshuas Blod) og ikke noen tilgivelse og vil derfor ikke bli oppskrevet i Livets bok!

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Johannes 3:16-18

En evighet er veldig lang tid og helvete var heller aldri skapt for mennesker. Helvete var et sted som satan ble forvist til og straffet etter at han gjorde opprør mot Gud gjennom sin stolthet.

Deretter skal han si til dem på venstre side: “Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. Matteus 25:41

Men alle de som har bestemt seg for å følge i djevelens fotspor vil måtte tilbringe evigheten med den “faren” de har valgt.

Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord? Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Johannes 8:43,44

Hovedsynden som hindrer mennesker i å få sitt navn skrevet i Livets bok er stolthet.

De fleste sier at kun svake mennesker trenger Gud, og at fordi de selv er sterke så trenger de Ham ikke. Andre sier: “Du har din Gud, jeg har min, la oss respektere hverandres guder!” Hovmodssynd fikk satan kastet ut av himmelen og fra nærværet og tjenesten til Den Allmektige Israels Gud og denne synden hindrer mennesker fra å få sitt navn skrevet i Livets bok! Da Yeshua (Jesus) levde i Israel, gikk han inn i synagogen i sin hjemby Nasaret hvor alle sammen kjente Ham og åpnet Jesajaboken for å lese. Skriftavsnittet som han leste var fylt av åpenbaring!

Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, Jesaja 61:1

Ordet ”fattig” i de fleste oversettelser er ikke riktig idet den hebraiske teksten bruker ordet “anavim”som betyr FATTIG. Så Yeshua sa: “Jeg har gode nyheter for de YDMYKE!” De stolte kan ikke få de gode nyhetene ! De fleste menneskene gikk glipp av Hans tilstedeværelse fordi de var stolte! Stolthet hindrer oss i å tro!

Og på grunn av deres vantro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der. Matteus 13:58

Hvilken bok var det Moses, den store utfrieren til Israel nevnte? Den boken finner vi Bibelens siste bok, åpenbaringsboken i Brit Chadasha ( Det nye testament) Det binder tydelig sammen troen på Yeshua, den jødiske Messia, Guds lam som ble slaktet slik at vi kan få tilgivelse, som den eneste måten vi kan få vårt navn skrevet i boken til Gud vår Skaper på.

Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Åpenbaringen 20:15

 Er DITT navn skrevet i Livets bok?

Husk at hvis navnet ditt ikke er skrevet der kommer du til å være sammen med demoner, og være i forferdelig smerte og pine for evig.

Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i ildovnen, der en gråter og skjærer tenner. Matteus 13:41, 42

Ikke tro på de hovmodige vitsene om at det er mye morsommere i helvete enn i himmelen! Hvis depresjon, shizofreni , tomhet, smerte, fortvilelse og sorg er morsomt i dine øyne, da er det den moroa du kommer til å få! Om det å konstant bli spist av mark eller å bli brent av ild er moro, så er det den moroa du kommer til å få!

Og når de drar bort igjen skal de se likene av de menn som gjorde opprør mot meg. Marken som eter dem, skal ikke dø, og ilden skal ikke slokne. De skal være en gru for alle som lever. Jesaja 66:24

Idet verdens historiske hendelser klart viser at vi lever i de siste dager, er det av høyeste betydning å vite om navnet ditt er skrevet Livsens bok hos Lammet!

Og om navnet ditt er skrevet der, må du også forstå at det kan bli strøket ut om du velger synd og opprør! Bare de som har satt sin tro og tillit til den jødiske Messias, Yeshua som var Guds syndfrie lam som ga sitt liv for hele menneskeheten,-vil bli skrevet i Livets bok! De som har satt sin lit til sitt eget verk, eller til andre guder etter menneskers forgodtbefinnende, vil komme til å få en forferdelig overraskelse etter de dør og da vil det være for sent å forandre mening! Den eneste måten å gå fra døden til livet på, er gjennom troen på Guds sønn som utøste sitt blod slik at du kan få leve!

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.(Yeshua!). Johannes 3:17,18

Og den eneste måten å forbli oppskrevet i Livets bok på, er å følge og lyde Ham hver dag vi lever! Det er ikke de som starter løpet som vinner, men heller de som fullfører løpet som vinner livets krone! Kanskje du startet løpet med ga opp? Din del vil være blant de vantro!

Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut! Det er bedre å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, der hvor marken aldri dør og ilden aldri slokner. Markus 9:47,48

Det er kun de YDMYKE som forblir YDMYKE helt til enden og vandrer i lydighet til Messias på tross av prøvelser, forfølgelser og fristelser som vil finne navnene sine i Livets bok! Det er kun de som velger tro og tillit til Herren når hele verden går i den andre retningen, som snart skal fryde seg og de skal fryde seg for evig og alltid!! Mens millioner av andre blir spist av ormen som aldri dør, vil de som har ydmyket seg selv til å sette sin lit til Gud Skaper gjennom Hans sønn, innta det beste måltid de noen gang har smakt: Lammets bryllupsmiddag, og de vil ete himmelens delikatesser for evig!

Gå gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Matteus 7:13,14

Vi må velge: Å bli spist av ormer som aldri dør eller å spise himmelens delikatesser! Å leve i nærvær av smerte og pine, depresjon, satan og demoner eller kjærlighet, autoritet, glede, fred,(Shalom -velvære) styre og regjere, himmelsk helse og himmelsk velstand for evig!!

Så sier han til meg:” Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid”. Og han la til: ” Dette er Guds sanne ord.” Åpenbaringen 19:7

Det er mengder av mennesker som befinner seg i valgets dal og blant dem er mange kristne og mange jøder! Tiden slik vi kjenner den har blitt forkortet, den jødiske Messias skal snart komme til Jerusalem og inntil Han gjør det, kaller Han alle de ydmyke som vil høre på Ham, til å tro på Ham, følge Ham i lydighet og få sitt navn skrevet i Livets bok!

Han gjenoppretter hele de troendes forsamling tilbake til det opprinnelige evangeliet slik det ble forkynt av de jødiske apostler for 2000år siden! Han kaller oss alle til å kle oss i hvitt og kvitte oss med all hedensk innflytelse, alle hedenske fester og religiøs villfarelse. Det er ikke religion som kan frelse oss men en vandring i tro og lydighet, hellighet og rettferdighet sammen med Messias, den eneste veien til å få sitt navn skrevet i Livets bok! ( Bestill boka vår Eradicating the Cancer of Religion ( Å utslette religionens kreft) fra butikken vår på http://www.kad-esh.org)

Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og hans engler. Åpenbaringen 3:5

Vennene deres i Israel

Biskop Dominiquae og Baruch Bierman

”For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Reklamer

21. oktober 2011 - Posted by | Bønn, Bibel, Disippelskap, Kristendom, kristenliv, religion, Tro, Yeshua, YHWH

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: