YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Den eldgamle gjelden må betales tilbake

Spesialutgave i anledning Forsoningsdagen – Yom Kippur

·

 

De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle goder når de selv ,som hedninger, har fått del i deres åndelige goder. Romerne 15:27

Shabbat shalom elskede dere!

Dette brevet handler om å angre og gjøre bot i det vi nærmer oss den helligste dagen i den bibelske kalender, Yom Hakippurim , den store forsoningsdagen. På den dagen er vi pålagt å bry vår sjel gjennom faste og stoppe opp med alt annet bortsett fra å søke Yah i bønn. Dette er den største sabbat I den bibelske kalender (Selv om det ikke trenger å være å være på en lørdag) Det var på denne dagen ypperstepresten gikk inn i det aller helligste med blodet av en syndfri geit, men bare etter at han hadde båret fram et offer for seg selv og familien sin. Hvis YHVH aksepterte offeret, ville det bli enda et nådens år i Israel.

Nå kan du og jeg tre inn i det aller helligste hver dag gjennom Yeshua sitt blod, det syndfrie Guds lam, men det er ikke desto mindre en passende tid for å angre sin synd, sålenge himmel og jord består!

En av de viktigste tingene vi skal angre over, som Den hellige ånd har vist meg, er GJELDEN hedningene har overfor de messianske jødene! Den eldgamle gjelden skulle blitt betalt for lenge siden! Det trengs faktisk en gjenopprettelse på dette området og riktig anvendt, kan det bringe med seg det største gjennombrudd I hele vårt åndelige liv og i hele Messias sitt legeme!!

Guds ord lærer oss at vi skal ære de som underviser oss i ordet og advarer oss om at hvis vi ikke gjør det, spotter vi den allmektige Gud!

Den som blir undervist i Ordet, skal la læreren få del i alle goder.Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår I sin syndige natur, skal høste undergang av den: den som sår I Ånden skal høste evig liv ved Ånden.. Galaterne 6:6-8

Det befaler oss dessuten at vi skal ære vår far og vår mor, og dette er det første bud med løfte -et lang og velsignet liv!

‘Du skal hedre din far og din mor så det kan gå deg vel og du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. 5.Mosebok 5:16

Israel er både mor og far og den som underviser nasjonene i ordet! Gjennom Israel har nasjonene motatt evangeliet, Messias, og Bibelen! Men siden det fjerde århundre har de hedningetroende i kirken vært skilt fra den opprinnelige jødiske grunnvollen og adoptert et hedensk gudstjenestesystem gjennom Konstantin og kirkemøtet i Nikea i år 325 etter Yeshua.(Les bøkene : The Healing Power of the Roots og MAP Revolution http://www.kad-esh.org). Dette utløste en forferdelig forfølgelse og hat mot jøder som har fortsatt like til vår tid og har antatt forskjellig former så som Anti-Sionisme! Opp gjennom historien har jødene blitt ydmyket, torturert, frarøvet sin eiendom og myrdet i kristendommens navn. Blant noen av disse forferdelige hendelsene kan vi nevne korstogene i middelalderen, den spanske inkvisisjonen, Kishinev pogromene, og andre pogromer i Russland, utvisning fra de fleste europeiske land, holocaust, Oslo avtalen og antisionistisk politikk som støtter opprettelsen av en palestinsk terrorstat i det bibelske land!

Jødene har blitt plyndret så ofte i kristendommens navn og så devaluert og ydmyket at dette har brakt forbannelse over kirken og nasjonene. Både katolikker og protestanter har plyndret jødene ( Nazi Tyskland var hovedsaklig protestantisk, Norge som er sete for Oslo avtalen er 90% protestanisk ).Over hele Europa blir i dag eiendom forretninger og land som tidligere har tilhørt jøder før utvisninger og pogromer og lignende, okkupert av folk. Men Guds ord forteller oss at hedningene STÅR I GJELD til jødene materielt og istedenfor å betale tilbake gjelden med velsignelser, har kristendommen verden over plyndret, røvet og myrdet jødene!

Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg og jeg vil forbanne dem som forbanner deg. Og i deg skal alle jordens slekter vesignes.1. Mosebok 12:3

YHVH ønsker at jordens familier og etniske grupper og stammer skal bli velsignet men hendene hans er bundet inntil det finnes anger og bot, og forholdet mellom messiastroende jøder og kristne bli gjenopprettet. Du skjønner at da Konstantin førte kirkemøtet i Nikea i pennen, utviste han de messianske jødene fra de hedningetroende! Han sa: “ Vi skulle ikke ha noe tilfelles med jødene!” og “Vi adskiller oss fra jødenes avskyelige selskap” (Se Kirkemøtet i Nikea- Council of Nicea på http://www.kad-esh.org). Men det var ikke fra de vantro jødene han adskilte seg, men fra de troende jødene, kirkens åndelige fedre og mødre! Dette førte selvfølgelig til hat mot alle jøder og ikke bare mot de troende!

Jeg kan fremdeles tydelig høre for mitt indre øre, de ordene som ble uttalt mot meg av en britisk bror i UK et par måneder etter at jeg ble frelst i 1988. “Du må slutte å være jøde nå” sa han i en refsende tone. Med andre ord: Du må spise svinekjøtt og slutte å feire sabbaten. Jeg var sjokkert! Yeshua hadde nå for første gang i mitt liv gitt meg gleden over å være jøde og nå kom denne “ Modne broren” og fortalte meg at min jødiskhet var uønsket blant de kristne!

Den Hellige Ånd førte meg inn i en intens forbønn idet jeg gråt og ropte for denne broren som var blitt forført og var blitt en snublestein for en ny jødisk troende! Men synspunktene hans representerer ( Og det fremdeles) synet til de fleste innen kirken helt til til I dag. Selv om mange nå har våknet opp for erstatningteologiens foførelse, er det mange som er fanget i den. Dette har ført til en forbannelse over alle land gjennom kristendommen og gjennom den hatefulle løgnen at jødene drepte Kristus! Y’shua ble drept av romerne. Jødene hadde ikke juridisk myndighet til å felle dødsdom på den tiden! Imidlertid gav han sitt liv på grunn av all vår synd! En jødisk mobb ropte mot ham men han hadde også tusener av jødiske etterfølgere.

Det etablerte religiøse systemet avviste ham selv om mange prester fulgte ham etterpå ..Den første vekkelsen var i Jesualem og ikke i New York! (Apostlenes gj. 2)

Men innbill deg ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det så husk at det ikke er du som bærer grenene men roten som bærer deg. Romerne 11:18

Talløse kristne har falt fra nåden og har blitt brukket av oljetreet på grunn av denne arrogansen!

Så ser du altså at Gud er både god og streng. Streng er han mot dem som har falt, men mot deg er han god, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers skal du også bli hogd av. Romans 11:22

DET TRENGS GJENOPPRETTELSE FOR AT DENNE FORBANNELSEN SKAL BLI BRUTT

På kong Davids tid var det en forferdelig sultkatastrofe. Det hjalp ikke hva kong David gjorde fordi han høstet konsekvensene av en synd kong Saul, hans forgjenger, gjorde da han drepte Gibeonittene!

I Davids regjeringstid var det en gang hungersnød i tre samfulle år. Da vendte David seg til Herren og bad ham om råd. Herren svarte: ” Det hviler blodskyld på Saul og hans ætt fordi han drepte folk i Gibeon” 2 Samuel 21:1

Gibeonittene hadde lurt Josva til å slutte en pakt med dem slik at de ikke skulle miste livet men heller være slavearbeidere for Israel. Kong Saul brøt pakten de hadde inngått med Josva hundrevis av år tidligere og tok livet av gibeonittene. Det var ikke kong Davids sin skyld men han høstet konskvensene og hele Israel med ham. Saul hadde ikke inngått noen pakt med gibeonittene men han kunne ikke bryte den selv om han var konge, og i det øyeblikk han gjorde det, falt en forbannelse over den kongelige ætten og Israel!

YHVH har en pakt med jødene gjennom Abraham og den kan ikke brytes. Han sa at hvem som enn forbanner, ikke viser respekt, vanærer eller gjør noe ondt mot Abrahams etterkommere ( Dagen jøder) vil komme til å bli forbannet eller fullstendig ødelagt! Det er derfor vi finner dette grusomme dilemma som beskrives I Jesajaboken!

Folkeslag, kom hit og hør, og lytt, dere folkestammer! Jorden og alt som fyller den, skal høre, verden og alt som lever i den . For Herren er harm på alle folk, han er vred på hele deres hær. Han har slått dem med bann og overgitt dem til å slaktes. Jesaja 34:1,2

For det er en hevnens dag for Herren, et år med gjengjeld i striden for Sion. Jesaja 34:8

Kristendommen har påvirket hele verden og de som kaller seg kristne er kalt til å omvende seg og gjøre bot for sine forfedres synder. Kong David kunne ikke få noe gjennombrudd før han hadde gjort opp med gibeonittene!

“Hva skal jeg gjøre for dere, og hvordan kan jeg sone det som er gjort, så dere kan velsigne Herrens eiendom?” 2. Samuel 21:3

Alle kristne skulle stilt sine jødiske brødre følgende spørsmål: “Hva kan jeg gjøre for å gjøre godt igjen det som mine kristne forfedre har gjort mot dere jødene slik at dere kan velsigne oss hedninger og at forbannelsen over familien min, kirka og landet mitt kan brytes?

Gibeonittene ønsket ikke sølv eller gull, de ville ha gjengjeld og det ble gitt dem!

”Det gjelder den mannen som ville gjøre ende på oss og som hadde satt seg fore å utrydde oss, så det ikke skulle finnes noen av oss igjen i hele Israels land. Gi oss sju av etterkommerene hans ,så skal vi bryte armer og ben på dem for Herren i Gibea, der Saul, Herrens utvalgte , hørte hjemme”Da sa kongen: “ Jeg skal gi dere dem” 2 .Samuel 21:5,6

Imidlertid det som de messianske jødene ønsker seg er hellig gjengjeldelse. Jeg vil ta igjen overfor satan ved å redde så mange kristne fra erstatningsteologien som mulig og ved å forkynne evangeliet laget i Sion til så mange jøder og hedninger som mulig! Ja, mitt ønske som troende jøde er SJELER!

Dette er nøkkelen:

Om hver kristen og enhver forsamling kunne adoptere en messiansk tjeneste på samme måte som Ruth adopterte Noomi, -ville hele Yeshuas legeme komme ut av erstatningsteologien, endetidens innhøstning fra nasjonene ville bli forløst og Israel ville bli frelst. Den åndelige hungersnøden ville ta slutt og vekkelsen ville komme!

Elohim (Gud) kaller hele kirken til å betale tilbake den eldgamle gjelden og gjenopprettes! Guds ord sier at vi skal velsigne de jødiske troende materielt fordi hedningene mottok Bibelen og evangeliet gjennom de jødiske apostler og profeter!

De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle goder når de selv, som er hedninger, har fått del i deres åndelige goder. Romerne 15:27

Prinsippet er alltid det materielle for det åndelige. Om ingen av de salvede israelske tjenestene ( Dvs. forsamlinger/eller de som tjener Herren ) hadde manglet noe, ville det blitt slutt på at noen manglet noe i Yeshuas legeme rundt omkring I nasjonene også og evangeliet ville ha uhindret framgang! Se etter et salvet israelsk ministerium å støtte og oppforde pastoren og menigheten din til å gjøre det samme. Dette er veien å gå for å skape den rette omvendelse og gjenopprettelse som vil behage faderen og slik at han sender SENREGNET!

De gravla bena av Saul og hans sønn Jonatan i Sela i Benjamin, i graven til Kisj, Sauls far. Alt dette ble gjort slik kongen hadde befalt. Etter dette hørte Gud bønnene som steg opp fra landet..2 Samuel 21:14

Idet vi feirer vårt 21års jubileum i tjenesten:

Vi takker alle dere som har gjort Kad-Esh MAP Ministries til det israelske ministerium de støtter ! Idet du støtter gjenopprettelse med finansene dine, vil vi sammen fortsette å ta igjen mot satan ved å redde tusenvis av kristne fra erstatningsteologien, forkynne evangeliet laget i Sion til nasjonene og bringe frelse og helbredelse til Israel!

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Isaiah 62;1

Hilsen vennene deres i Israel

Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

Godspeed

Vaya con Dios

Webpastor B

Reaktør / Editor

www.yeshuaarmeen.org

editor

Reklamer

2. oktober 2011 - Posted by | Disippelskap, Israel, Jahve, Kristendom, kristenliv, religion, Yeshua, YHWH

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: