YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Løvhyttefesten – høytidenes høytid

Sukkot – Løvhyttefesten

3 Mosebok 23:33-38 {Løvhyttefesten}

Så talte Herren til Moses og sa: 34 "Tal til Israels barn og si: Den femtende dagen i den samme sjuende måneden skal det være Løvhyttefest for Herren i sju dager. 35 På den første dagen skal det være en hellig samling; da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk. 36 I sju dager skal dere komme fram med matoffer til Herren. På den åttende dagen skal dere holde en hellig samling, og dere skal komme fram med matoffer til Herren. Det er en hellig samling, og da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk. 37 Dette er Herrens høytider som dere skal utrope som hellige samlinger, for å komme fram til Herren med matoffer, brennoffer og grødeoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som er foreskrevet for den dagen. 38 Dette skal være i tillegg til Herrens sabbater, gavene deres, løfteofrene deres og alle de frivillige ofrene dere gir til Herren.

3 Mosebok 23:39-44

39 Også på den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere har samlet inn landets grøde, skal dere holde høytid for Herren i sju dager. På den første dagen skal det være sabbatshvile, og på den åttende dagen skal det også være sabbatshvile. 40 På den første dagen skal dere ta frukt av prektige trær, palmegrener, grener av løvtrær og poppeltrær fra bekken, og dere skal glede dere for Herren deres Guds åsyn i sju dager. 41 I sju dager skal dere holde denne festen som en høytid for Herren hvert år. Det skal være en evig lov for hele etterslekten. I den sjuende måneden skal dere feire den. 42 Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, 43 for at etterkommerne deres skal kjenne at Jeg lot Israels barn bo i løvhytter da Jeg førte dem ut fra landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud." 44 Slik kunngjorde Moses Herrens høytider for Israels barn.

Løvhyttefesten er den siste av Herrens 8 høytider, som vi finner i 3. Mosebok 23. I tillegg kommer den ukentlige Sabbaten.

Alle høytidene har en profetisk beskrivelse av Messias’ frelsergjerning, fra døden på korset til opprettelsen av Guds rike under Løvhyttefesten.

Høytidene inndeles i 4 vårhøytider:

· Påsken – Pesach. Denne inntreffer på den 14. dagen i den første måneden i den bibelske kalenderen, Nissan. Det var på denne dagen, på ettermiddagen (ca. Kl. 15) at Jesus døde.

· De usyrede brøds høytid – Chag HaMatzot. Feires i perioden 15. – 21. Nisan. Jesus legges i graven og drar ned i dødsriket.

· Førstegrødens høytid – Bikkurim. Denne høytiden feires dagen etter Sabbaten under Chag HaMatzot og er den dagen da Jesus sto opp fra de døde.

· Pinsen – Shavout. Denne høytiden inntreffer eksakt 50 dager etter Bikkurim. Dette var det tidspunktet da Den Hellige Ånd ble utgytt for første gang.

Messiasprofetien i disse vårhøytidene, ble oppfylt av Jesus da Han kom første gang.

Og i 4 høsthøytider. Disse faller alle i den syvende måneden i den bibelske kalenderen – Tishri (september/oktober). Deres Messias profeti vil bli oppfylt ved Jesu andre komme:

· Basunhøytiden – Yom Teruah. Alltid på 1. Tishri. Guds trompet lyder over jorden, Jesus kommer i skyen, først de som døde i troen på Gud og så de som lever i troen på Gud skal rykkes opp i skyen for å møte Jesus.

· Forsoningsdagen – Yom Kippur, 10. Tishri. På Basunhøytiden kommer Jesus tilbake for å dømme verden med en rettferdig dom. De ti dagene som følger etter denne høytiden er et bilde på den perioden hvor jorden skal renses med ild

2 Peters brev 3:7 Og Gud har befalt at jorden og himlene skal bli spart til dommens dag. Da skal alle de ugudelige gå til grunne.

1 Korinterbrev 3:13-15 En dag skal det vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag kommer med ild, og ilden skal avsløre om arbeidet var gjort med gode materialer. 14 Da skal den bygningsmannen som har bygd på grunnvollen med de rette materialer, få sin lønn. 15 Men hvis huset han har bygd, brenner opp, vil det bli et stort tap for ham. Selv vil han bli frelst, men som et menneske som slipper unna gjennom et flammehav.

2 Tessaloniker brev 1:8 Han skal komme med dom over dem som ikke ønsker å kjenne Gud og som nekter å godta hans plan om å frelse dem ved vår Herre Jesus Kristus. På forsoningsdagen er dommen over jorden avsluttet.

Vi har lagt bak oss feiringen av disse to høsthøytidene, og er nå kommet fram til

Løvhyttefesten – Sukkot:

(Den fjerde høsthytiden er den Avsluttende samlingen – Sh´mini Atzeret. 3. Mosebok 23:36)

Høytidenes høytid kalles den også.

Som vi leste i 3. Mosebok 23:33-44 blir de jødene som er født i Israel pålagt å bo i løvhytter under de sju dagene høytiden varer. Dette for å minnes Guds godhet og omsorg under vandringen fra fangenskapet i Egypt til det lovede landet. ”..dere skal glede dere for Herren deres Guds åsyn i sju dager..” var beskjeden fra Gud i vers 40.

Løvhyttene består av minst 3 vegger og et tak. Taket dekkes av grener som skygger for solen, men det må ikke være så tett at man ikke kan se stjernene på himmelen om natten.

Løvhyttens skrøpelighet er en påminnelse om at allt i denne verden er forgjengelig og at vårt eneste trygge ankerfeste finnes i Gud og Hans omsorg og løfter. Løvhytten er også et bilde på Guds nærvær og Hans løfter om dette:

Åpenbaringsboken 21:1-7 {EN NY JORD OG EN NY HIMMEL}

Nå fikk jeg se en ny jord (uten noe hav) og en ny himmel. Jorden og himmelen som er nå, var forsvunnet. 2 Og jeg, Johannes, så den hellige byen, det nye Jerusalem, komme ned fra Gud, fra himmelen. Det var et vidunderlig syn, vakkert som en brud pyntet til bryllupet sitt. 3 Jeg hørte lyden av en som ropte fra tronen og sa: «Se, Guds hjem er nå blant menneskene. Han skal bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Ja, Gud selv skal være iblant dem. 4 Han skal tørke bort alle tårer fra øynene deres, og det skal ikke være død mer, heller ikke sorg, skrik eller pine. Alt slikt er borte for evig.» 5 Og han som sitter på tronen sa: «Se, jeg gjør alle ting nye!» Så sa han til meg: «Skriv dette ned, for det jeg sier deg er troverdig og sant: 6 Det er fullført! Jeg er A og Å – begynnelsen og enden. De som er tørste, skal få drikke av kilden med livets vann, – helt gratis. 7 Den som seirer skal få alt dette i arv. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min Sønn.

Et lite hjertesukk:

Det er ikke tale om at menneskene skal løftes fra jorden og plasseres i himmelen. Jesus sa i Matteus evg. 24:35 Himmel og jord skal forsvinne, men mine ord blir til evig tid. Johannes er veldig klar: Han så en ny himmel og en ny jord. Vi som har vår sak i orden med Gud, skal tilbringe evigheten på den nye jorden – det blir himmel på jord.

Løvhyttefesten er, sammen med påsken og pinsen, en av de tre pilgrims­høytidene. 5 Mosebok 16:16-17 Tre ganger i året skal alle av hankjønn hos deg vise seg for Herren din Guds åsyn på det stedet Han utvelger: på De usyrede brøds høytid, på Ukenes høytid [Pinsen] og på Løvhyttefesten. Og de kan ikke vise seg tomhendte for Herrens åsyn. 17 Hver mann skal gi den gaven han har evne til, etter Herren din Guds velsignelse, slik Han har gitt deg. Etter at landet Israel var opprettet og Templet bygd, ble Jerusalem og Tempelet målet for disse framstillingene.

Et fellestrekk for disse tre pilgrimshøytidene, er at de også er innhøstnings­høytider. I påsken vifter man med kornbånd for Guds åsyn på dagen etter Sabbaten. 3 Mosebok 23:10-11 "Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet Jeg gir dere og høster inn avlingen der, da skal dere føre et kornbånd til presten fra førstegrøden av avlingen. 11 Han skal løfte kornbåndet for Herrens åsyn, så det kan finne velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten skal presten løfte det. Pinsen feires etter at hele kornavlingen er høstet inn.

Løvhyttefesten er den avsluttende innhøstningsfesten, da er også all frukt høstet inn. Profetisk handler det om at høsten av mennesker, både jøder og hedninger, har kommet inn i Guds rike: Romer brevet 11:25-26 Jeg vil at dere skal kjenne til denne Guds sannhet, kjære brødre, slik at dere ikke føler dere stolte og begynner å skryte. Ja, det er sant at enkelte jøder har satt seg opp mot evangeliet, men det kommer bare til å vare til alle dere hedninger er kommet til Kristus – de av dere som vil. 26 Så skal hele Israel bli frelst.

Husker dere hva profetene sa om dette? "Ut fra Sion kommer det en befrier, og han skal vende jødene bort fra all ugudelighet.

Sukkot er ikke en høytid hvor man feirer Messias’ tilbakekomst til jorden, men en høytid hvor man på forhånd feirer hva som vil skje når Han har kommet og starter sin regjeringstid fra Jerusalem. Basunhøytiden handler om Hans tilbakekomst. Forsoningsdagen markerer slutten på Guds dom og plager over de ugudelige. Løvhyttefesten handler om Guds rike her på jorden gjennom kong Messias. Det handler om Messias’ 1000 års rike.

Løvhyttefesten er den eneste av Herrens høytider som spesifikt inkluderer alle nasjoner og folk. Sakarja 14:16-19 {Folkeslagene tilber Kongen}

Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten. 17 Det skal bli slik at den av slektene på jorden som ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, over dem skal det ikke komme regn. 18 Hvis ikke slektene i Egypt vil dra opp og komme inn, skal de heller ikke få regn. De skal slås med den samme plagen som Herren lar ramme de folkeslagene som ikke kommer opp for å feire Løvhyttefesten. 19 Dette blir straffen for Egypt og straffen for alle de folkeslagene som ikke kommer opp for å feire Løvhyttefesten.

Det er verd å merke seg at det ikke bare er Løvhyttefesten som vil bli feiret i Guds rike: Jesaja 66:22-23 For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt* og deres navn bli stående.<* sæd.> 23 Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren. Det er sabbatsfeiringen og Herrens kalender som gjelder i Guds rike!

Så kan man jo spørre: ”Hvorfor nekter så stor del av Kristi kropp i dag å følge dette?”

Herrens høytider er hellige samlinger, til gitte bestemte tider, hvor vi øver på og feirer Guds frelse gjennom Messias. Både hva Han har gjort oh hva Han vil gjøre. De er alle viktige øvelser i forkant av den store festen i Guds rike når: Matteus evg. 8:11 Og jeg sier dere at mange hedninger (som denne romerske offiser) skal komme fra hele verden og sitte til bords i himmelriket med Abraham, Isak og Jakob. (Himmelriket = den nye himmel og jord.)

Under Løvhyttefesten, som er den siste av Herrens høytider, er hovedtemaet å bo i en midlertidig ”løvhytte” – på hebraisk succa, og å fryde oss innfor Herren i sju dager. Under denne høytiden, kan vi allerede nå:

1. feire at vi er pilgrimmer i denne verden ved å bo i en midlertidig løvhytte, vår destinasjon er Guds rike.

2. i tro og med stor glede feire det endelige gjennombruddet for Guds rike på jorden med utgngspunkt i Jerusalem.

3. prise og takke Gud for Hans forsørgning, beskyttelse og ledelse under vår reise i dette livet, både nå, i fortiden og i framtiden.

4. på forhånd feire innsamlingen av den verdensomfattende høsten.

5. på forhånd feire vår tros modenhet og fullendelse:Efeserbrevet 4:13 En dag skal vi nå fram til enheten i troen på Guds Sønn. Da blir vi modne mennesker som har nådd full vekst og fått del i hele Guds ledelse.

6. fryde oss over Åndens fullhet ved troen på Jesus: Johannes evg. 7:37-39 På den siste dagen i høytiden, selve høydepunktet, ropte Jesus til folket: "Hvis noen er tørst, så kan han komme til meg og drikke. 38 For Skriftene sier at elver med levende vann skal flyte fra hver den som tror på meg." 39 (Han talte om den Hellige Ånd, som skulle gis til den som trodde på ham, men Ånden var ennå ikke blitt gitt, for Jesus var ennå ikke vendt tilbake til sin herlighet i himmelen.)

7. fryde oss over at Jesus er verdens lys og at Hans herlighet bor i oss. Kolosserbrevet 1:27 [26, 27] Han har beholdt denne hemmeligheten i alle de generasjoner som er gått, men nå vil han forklare den for alle dem som elsker ham og som lever for ham. Rikdommen og herligheten i hans plan gjelder dere hedninger også. Og dette er hemmeligheten: Kristus er deres eneste håp om herlighet.

Jfr. Jesus som verdens lys: Åpenbaringen 21:22-24 Noe tempel var ikke å se i byen, for Herren Gud den Allmektige og Lammet blir tilbedt overalt. 23 Og byen trenger ikke sol eller måne for å få lys, for Guds og Lammets herlighet opplyser den. 24 Folkeslagene skal vandre i lyset fra byen, og herskerne i verden skal komme og bringe sin herlighet inn i den.

Hvordan feirer vi så denne festen i vår tid? Det viktigste er at vi gir den et innhold som priser Gud. Vi kan jo f.eks:

Bygge en løvhytte (Succa) i hagen, på balkongen eller i en krok av stuen. Det kan gjøres med tre vegger av hvite laken og med grener som tak.

Undervise om Jesu tilbakekomst. Løvhyttefesten peker hen til den dagen da Jesus har vendt tilbake og har satt seg på Davids trone og regjerer ut i fra Jerusalem. 1 Johannes brev 3:2 Ja, kjære venner, vi er allerede Guds barn, vi er det nå, og vi kan ikke engang tenke oss hvordan det skal bli senere. Men det vet vi, når han kommer, skal vi bli lik ham, og se ham som han virkelig er.

Vi går inn i sju dager med glede og lovprising. En del rabbinere hevder at det vanskeligste budet i hele loven å holde, er påbudet om Løvhyttefesten: ”..dere skal glede dere for Herren deres Guds åsyn i sju dager..” (3. Mosebok 23:40). Man må være glad i sju dager. Man kan ikke være trist under denne høytiden. Det finnes faktisk berettelser om ortodokse jøder som gikk dansende inn i Hitlers gasskamre under Løvhyttefesten – for en tro! Filipper brevet 4:4 Vær alltid fylt av glede i Herren. Jeg sier det igjen: Gled dere!

Vi velsigner Israel. Vårhøytidene ble alle oppfylt ved det jødiske folket i Jerusalem. Løvhyttefesten kommer også til å bli oppfylt i Jerusalem gjennom det jødiske folket. Les Romerbrevet kap. 11. Gud har ikke forkastet sitt folk (v. 2), de har ikke falt så dypt at de ikke kan bli gjenopprettet (v. 11). De er fortsatt elsket på grunn av fedrene, for sine gaver og kall kan Gud ikke ta tilbake (v. 28-29). Løvhytte høytiden er virkelig en høytid for å velsigne Israel og be om fred for Jerusalem og å huske at frelsen kommer fra jødene.

Løvhytte høytiden er en innhøstningsfest, 3. Mosebok 23:39 Også på den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere har samlet inn landets grøde, skal dere holde høytid for Herren i sju dager. Vi feirer i tro at hele grøden av både hedninger og jøder er samlet inn. Vi bør ta tid til å be i tro for endetidens grøde. Be om arbeidere: Matteus evg. 9:37 "Høsten er stor, og arbeiderne er få," sa han (Jsus) til disiplene.

Det er tid for å vende tilbake til røttene, så vi er rede når Herren kommer tilbake.

Matteus evg. 8:11 Og jeg sier dere at mange hedninger skal komme fra hele verden og sitte til bords i himmelriket med Abraham, Isak og Jakob.

Salme 149:1-9 {Lov Herren for Hans frelse og dom}

Lov Herren! Syng en ny sang for Herren, Hans pris i de helliges forsamling!

2 Israel skal glede seg i sin Skaper. Sions barn skal fryde seg i sin Konge.

3 De skal love Hans navn med dans. De skal lovsynge Ham med tamburin og lyre. 4 For Herren har behag i Sitt folk. Han skal smykke de ydmyke med frelse. 5 De hellige skal fryde seg i herlighet. De skal juble på sitt leie.

6 Deres munn skal hylle Gud, og et tveegget sverd skal være i deres hånd, 7 til å fullbyrde hevn over hedningefolkene og straff over folkeslagene. 8 De skal binde deres konger med lenker og deres stormenn med jernbånd. 9 De skal utføre den nedskrevne dom over dem – denne ære har alle Hans hellige.

Lov Herren!

 

Kilde: http://www.thewatchman.org/en/feasts.php

Bibelsitater: GT: Bibelen Guds ord. NT: Norsk En Levende Bok 1988 (NT)

 

Godspeed

Webpastor B

www.agapesenteret.org

www.armyforchrist.org/gaza

www.jesuspodkast.org

Reklamer

22. september 2010 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Frelse, Gud, Israel, Jesus, Kristendom, kristenliv, Lovsang, religion, Tro

2 kommentarer »

  1. jjajajjja veldig bra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

    Kommentar av Johnny | 2. februar 2012 | Svar

    • faen ta deg !!!

      Kommentar av ivar | 2. februar 2012 | Svar


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: