YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Forsoningsdagen – Yom Kippur

3 Mosebok 23:26-32 {Forsoningsdagen}
Herren talte til Moses og sa: 27 "I tillegg skal den tiende dagen i denne sjuende måneden være forsoningsdagen. Den dagen skal dere ha en hellig samling. Dere skal ydmyke dere i deres sjeler og komme fram med matoffer til Herren. 28 Dere skal ikke gjøre noe arbeid på denne dagen, for det er forsoningsdagen, dagen det skal gjøres soning for dere for Herren deres Guds åsyn. 29 For hver den som ikke ydmyker seg på denne dagen, skal utryddes av sitt folk. 30 Og hver den som gjør noe arbeid på denne dagen, han* skal Jeg føre i fortapelse fra sitt folk. 31 Ikke noe arbeid skal dere gjøre. Det skal være en evig lov for hele etterslekten, overalt hvor dere bor. 32 Den dagen skal være sabbat for dere med høytidelig hvile, og dere skal ydmyke dere i deres sjeler. På den niende dagen i måneden, om kvelden, fra den ene kvelden til den andre, skal dere holde deres sabbat."

Jødene

Dette er, for jødene, den aller helligste dagen i året.

I Templets tid, var dette den eneste dagen da Ypperstepresten gikk inn i Det Aller helligste for å ofre sonoffer for folkets synder i det året som var tilbakelagt. ( 3. Mosebok 16 og 4. Mosebok 29:7-11)

Etter ødeleggelsen av Tempelet i 70 e.Kr. blir dagen feiret som en bots- og fastedag.

Fasten er ikke nevnt i grunnteksten, selv om den er innført i en rekke bibeloversettelser også.  Grunnteksten bruker ordet anah for ydmyke i  ydmyke dere i deres sjeler.  Det betyr å ta et alvorlig oppgjør med seg selv (bokstavelig: skremme seg selv).  Dette har blitt til et påbud om å avstå fra allt som kan virke behagelig på denne dagen, inklusive å avstå fra mat og drikke. Tanken er at man skal vende seg mot Gud og mot sitt eget indre, og vie hele dagen til å be om tilgivelse for sine synder.

Rabbinerne underviser at det på Basunhøytiden blir åpnet tre bøker i himmelen:
           •    Livets bok, der navnet til alle som har sin sak i orden med Gud er nedskrevet.
           •    Den andre boken inneholder navnene til de som har forherdet seg og som vil bli rammet av Guds straffedom.
           •    I den tredje boken er navnene på de som ikke har sin sak i orden med Gud, men som ikke har forherdet seg.    Disse vil, under de ti dagene som forøper mellom Basunhøytiden og Forsoningsdagen, få mulighet til å omvende seg.

Etter basunhøytiden, starter 10 botsdager for jødene. Det som da står særlig i sentrum for jødene, er å få orden på forholdet til sine medmennesker. I løpet av de 10 dagene skal man rydde av veien alt uvennskap. For har jeg gjort urett mot noe menneske, må jeg først få tilgivelse hos dem før det nytter å be Gud om tilgivelse.

Avslutningen av de 10 botsdagene er jødenes helligste dag, Jom Kippur.

Allerede før klokken fire om ettermiddagen inntar jødene sitt siste måltid før helligdagen. Hele kvelden, og hele neste dag frem til kvelden, faster alle troende jøder. Først etter ca. 26 timers faste kan de igjen spise. Det er forresten også svært mange jøder som er lite aktive religiøst resten av året som deltar i fasten Jom Kippur.

Israel står stille på Forsoningsdagen. Radio og TV har pause på Jom Kippur, teatere og konsertsaler er stengt og nesten ingen biler kjører i jødiske strøk av Israel. Synagogene i Israel og resten av verden er helt fulle denne dagen. Man ber i synagogen hele dagen. På Jom Kippur avgjør Gud, etter jødisk tro, hva som skal skje det enkelte mennesket kommende år. Derfor gjelder det å være så from og gudfryktig som mulig, så den Allmektige kan behandle en så mildt og nådig som mulig.

De som tror på Jesus

På Basunhøytiden kommer Jesus tilbake for å dømme verden med en rettferdig dom.  De ti dagene som følger etter denne høytiden er et bilde på den perioden hvor jorden skal renses med ild
2 Peters brev 3:7 Og Gud har befalt at jorden og himlene skal bli spart til dommens dag. Da skal alle de ugudelige gå til grunne.
1 Korinterbrev 3:13-15  En dag skal det vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag kommer med ild, og ilden skal avsløre om arbeidet var gjort med gode materialer. 14  Da skal den bygningsmannen som har bygd på grunnvollen med de rette materialer, få sin lønn. 15 Men hvis huset han har bygd, brenner opp, vil det bli et stort tap for ham. Selv vil han bli frelst, men som et menneske som slipper unna gjennom et flammehav.
2 Tessaloniker brev 1:8 Han skal komme med dom over dem som ikke ønsker å kjenne Gud og som nekter å godta hans plan om å frelse dem ved vår Herre Jesus Kristus.

På Basunhøytiden, vil de som er døde i troen på Jesus (frelst og hadde sin sak i orden med Gud når de døde) vil stå opp i herlighet. De som lever når Jesus returnerer og som har sin sak med Gud i orden, vil bli forvandlet på et øyeblikk og bli tatt opp i skyene for å møte Jesus.
1 Johannes brev 3:2-3 Ja, kjære venner, vi er allerede Guds barn, vi er det nå, og vi kan ikke engang tenke oss hvordan det skal bli senere. Men det vet vi, når han kommer, skal vi bli lik ham, og se ham som han virkelig er. 3 Og alle som virkelig tror dette, vil forsøke å holde seg ren, for Kristus er ren.

De som har forherdet sitt hjerte skal dømmes til evig fortapelse, mens de som ikke har forherdet seg vil få en siste mulighet.

Forsoningsdagen – Yom Kippur – markerer slutten på Guds domsdager og Hans rensing av jorden.  Da skal Jesus gjøre sitt fysiske inntog i jerusalem og Han skal velsigne sitt folk med frelse.
Matteus evg. 23:38-39 Nå vil huset deres bli forlatt. Hør hva jeg sier! Dere skal ikke se meg igjen før dere utbryter: `Velsignet er han som kommer i Herrens navn.` 39 For jeg sier at dere kommer ikke til å se meg igjen før dere er rede til å ta imot ham som blir sendt dere fra Gud.

Fem dager etter Forsoningsdagen, når succan (Løvhytten) er ferdig, vil Han starte å regjere fra Jerusalem ved Løvhyttefesten.  Det er starten på den siste avsluttende festen i Guds rike.
Matteus evg. 8:11 Og jeg sier dere at mange hedninger (som denne romerske offiser) skal komme fra hele verden og sitte til bords i himmelriket med Abraham, Isak og Jakob.

Jesaja 25:6-9  På dette berget [Jerusalem] skal hærskarenes Herre lage et gjestebud for alle folkene, med fete retter, et gjestebud med gamle viner, med fete, margfulle retter, og med gamle, edle viner. 7 På dette berget skal Han fortære det sløret som tilhyller alle folkene, og det dekket som er knyttet over alle folkeslagene. 8 Han skal oppsluke døden for evig, og Herren Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. Fra hele jorden skal Han ta bort Sitt folks vanære. For Herren har talt. 9  På den dagen skal det bli sagt: "Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. Dette er Herren. Vi har ventet på Ham. Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse."

I 3. Mosebok 16 gir Gud detaljerte foreskrifter om hva som skal skje i Templet på denne dagen.

Jesus oppfylte første del av disse (Yppersteprestens ofring i Det Aller Helligste) da Han kom første gang og bar sitt eget blod inn i himmelen som soning for oss.
Liturgien på Forsoningsdagen på templets tid, ble avsluttet ved at Ypperstepresten kom ut fra Det Aller Helligste og velsignet folket.  Dette blir oppfylt når Jesus fysisk kommer til Jerusalem på Forsoningsdagen.
Hebreer brevet 9:28 Slik døde også Kristus bare en gang som et offer for mange menneskers synder, og han skal komme igjen, men ikke for å ta seg av våre synder. Denne gangen vil han komme med frelse til alle dem som venter på ham med iver og tålmodighet.

Hva betyr denne høytiden for oss i dag?

Forsoningsdagen er en del av forberedelsene til ”det som skal komme” ved Jesu tilbakekomst.

Forsoningsdagen er den mest alvorlige dagen i året – den er ingen festdag som de andre høytidene, men en dag forv å ydmuke seg innfor Gud. Det er en dag da man avstår fra allt som er behagelig og i bønn roper til Gud som David gjorde:
Salme 139:23-24 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker! 24 Se om fortapelsens vei* har inntatt meg, og led meg på evighetens vei!  <* noen ond (eller avguds) vei i meg.>, som en foreberedelse til Messias ankomst.

For noen vil det føles rett å faste, for andre vil det bety at man avstår fra radio, tv, internett o.l.

Det er viktig at vi på denne dagen minner oss selv på alvoret i Peters ord: 
2 Peters brev 3:11-15  Alt omkring oss skal gå i oppløsning. La oss leve et hellig og rent liv mens vi venter på denne dagen. 12 Dere skal se fram mot denne dagen og påskynde den, – den dagen da Gud skal sette himlene i brann og elementene skal smelte og bli borte i flammene. 13 Men vi ser fram til nye himler og en ny jord, der det bare skal være godhet. 14  Kjære venner, mens dere venter på at disse tingene skal skje og på ham som skal komme, så gjør hva dere kan for å leve uten å synde. Lev i fred med alle, slik at Herren kan være tilfreds med dere når han kommer tilbake. 15  Og husk hvorfor han venter: Han gir oss tid til å få frelsens budskap ut til andre

Enhver som tar lærdommen fra Forsoningsdagen på ramme alvor, vil få oppleve å være en del av Bruden på Lammets store bryllupsmåltid. Symbolisert ved Løvhyttefesten.

Åpenbarings boken 19:1-9  {SKARER I HIMMELEN GLEDER SEG}
Etter dette hørte jeg en veldig skare i himmelen som ropte: «Halleluja! Pris Herren! Frelsen tilhører vår Gud. Ære og makt tilhører ham alene. 2 For hans dommer er rettferdige og sanne. Han har straffet den store skjøgen som fordervet jorden med synd, og han har hevnet mordet på sine tjenere.» 3  Om igjen og om igjen hørtes stemmene: «Pris Herren! Røken fra henne stiger opp i all evighet!» 4  Da falt de tjuefire eldste og de fire levende vesener ned og tilbad Gud, som satt på tronen, og sa: «Amen! Halleluja! Pris Herren!» 5  Og ut fra tronen kom en røst som sa: «Pris vår Gud, alle dere hans tjenere, små og store, som frykter ham.» 6  Da hørte jeg igjen det som hørtes ut som lyden av en veldig skare, eller som bølgene av hundre hav som skyller mot bredden, eller som den mektige rullingen av torden: «Pris Herren. For Herren vår Gud, den Allmektige, regjerer. 7 La oss være glade og fryde oss og ære ham, for tiden er kommet for Lammets bryllupsfest, og hans brud har gjort seg ferdig. 8 Hun har rett til å bære det reneste og fineste lin.» (Det fine lin representerer de gode gjerninger som Guds folk har gjort.) 9  Og engelen dikterte meg denne setningen: «Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsfest.» Og han la til: «Gud selv har sagt dette.»

Vi må igjennom Forsoningsdagen før vi kan ta del av den avsluttende festen.  I disse siste tider som vi lever i nå, kommer lærdommene fra Forsoningsdagen til å bli mer og mer betydningsfulle.

Yom Kippur er også en dag da vi ber for Israels endelige frelse, som skjer når Jerusalem ønsker sin Messias velkommen.

 

Godspeed

Webpastor B

www.agapesenteret.org

www.armyforchrist.org/gaza

www.jesuspodkast.org

www.hvorfor-kristen.info

Reklamer

14. september 2010 - Posted by | Bønn, Bibel, Disippelskap, Frelse, Gud, Israel, Jesus, kristenliv, Tro

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: