YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Basunhøytiden -2

Basunhøytiden   Yom Teruah

Yom Teruah = ”Det oppvekkende trompetstøtets dag”.

I Bibelen:  3 Mos 23,23-25 {Basunenes høytid – nyttårsfesten}
Så talte Herren til Moses og sa: 24 "Tal til Israels barn og si: I den sjuende måneden, på den første dagen i måneden, skal dere holde sabbatshvile, en minnedag da dere gir et støt i basunen, en hellig samling. 25 Dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk. Og dere skal komme fram med matoffer til Herren."

På kalenderen: 1. Tishrei   (9. september 2010)

Vårt kalenderår starter 1. januar og har 365 dager fordelt på 12 måneder. 

Det jødiske året har 354 dager fordelt på 12 måneder og starter 1. Nisan (Abib brukt før fangenskapet i Babylon)  ( mars/april, 16. mars 2010)

Jødene feirer nytt år på denne dagen og dagen etter ( 1. og 2. Tishrei ).  Da kalles dagen: Rosh Hashana = ”årets hode” eller ”årets første”.  

Basun høytiden 

De fire første høytidene i Guds kalender inntreffer på våren og er alle tett knyttet til hverandre.  De ble helt og fullt oppfylt av Jesus ved Hans første komme til jorden.  Det har da også gjort at kirken har, med visse forandringer, tatt opp dem i sin liturgi i form av den kristne påsken og pinsen.

De fire gjenstående høytidene fra 3. mosebok 23, opptrer på høsten i tett rekkefølge.   Det skjer i den sjuende måned i den bibelske kalenderen – Tishrei (september i 2010).  Disse høytidene kommer til å bli oppfylt ved Jesu andre komme til jorden og er derfor høytider hvor vi ser fram mot og forbereder oss på Hans komme i skyene.

Siden kirken mer eller mindre har pensjonert Moses og plassert ham på museum, har dette ført til en nærmest total uvitenhet hos de kristne om disse høytidene og deres betydning.  Resultatet er en profetisk blindhet som har gjort at vi har gått glipp av en av de viktigste kildene Gud har gitt oss angående Messias’ tilbakekomst.  Gud har plassert denne informasjonen i Sitt Ord med hensikt og Jesus bekreftet dette: Lukas evg. 24,44  Så sa han: "Husker dere ikke hva jeg fortalte dere da jeg var hos dere – at alt det som er skrevet om meg av Moses og profetene og i Salmene måtte gå i oppfyllelse?"

Åpenbarings boken er ikke en erstatning for Guds egen informasjon i Sitt Ord Jesu annet komme.  Den er å anse som et supplement, skrevet av Jesu apostel, Johannes.

Basunhøytiden er en høytid som feires over en dag og den er en Sabbat.  Guds påbud for denne dagen, var at det skal være en minnedag, en hellig samling hvor man skal blåse i basunen (shofaren – bukkehorn) og gi et ildoffer til Herren.  Dette siste påbudet forsvant med ødeleggelsen av tempelet i år 60 for jødene og ved Jesu død på Golgata for oss kristne.

Kirken har, som nevnt tidligere, i prinsippet ingen tradisjon med å feire basunhøytiden. Den forbigås i total stillhet blandt de fleste kristne og deres forsamlinger.  Om man studerer hva de jødiske rabbinerne underviser om den, blir man forbløffet av hvor eksakt denne følger det apostlene skrev om Jesu tilbakekomst i NT.  Samstemmigheten er nesten ufattelig og viser at Bibelen er EN bok med ETT budskap fra perm til perm!

La oss se hva rabbinerne underviser:

1.    Basunhøytiden kales først og fremst Yom TeruahDet oppvekkende trompetstøtets dag: Paulus sier. 1 Tessaloniker brev 4:16 For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et mektig rop og med overengelens vekkende rop, og Guds store basun skal lyde. Og de kristne som er døde, skal først stå opp.  Høytiden peker fram mot den første oppstandelsen ved Jesu tilbakekomst.

 
2.    Basunhøytiden kalles også Yom HaZikaronminnedagen.  Det er en dag da vi skal minne oss selv på at Messias skal komme tilbake.  Paulus sier det slik i sitt brev til tessalonikerne: Trøst hverandre og oppmuntre hverandre med dette budskapet. 1. Tess. 4:18.  Og i sitt brev til Titus: Titus 2:13 og ser fram til den tid da vår store Gud og frelser Jesu Kristi herlighet skal komme til syne.  

Vi trenger å feire basunhøytiden for å minne oss selv på hvilken mektig dag vi har i vente.  Det skal være en vigslet dag innfor Herren, en dag ulik andre dager i vente på Guds dag.  Gjennom å holde dagen hellig, er vi også med på å framskynde den.  Også Peter var opptatt av dette: 2 Peters brev 3:13-14 Men vi ser fram til nye himler og en ny jord, der det bare skal være godhet. 14  Kjære venner, mens dere venter på at disse tingene skal skje og på ham som skal komme, så gjør hva dere kan for å leve uten å synde. Lev i fred med alle, slik at Herren kan være tilfreds med dere når han kommer tilbake.

3.    Basunhøytiden kalles også Yom HaDinDommens dag. I Apostlenes gjerninger leser vi: Apg 17:31 For han har bestemt en dag da han i rettferdighet skal dømme verden. Han har utsett seg en mann til denne oppgaven. For at alle skulle forstå at han var Guds utvalgte, ble han reist opp fra de døde."  Paulus forklarer videre i: 2 Tess 1:5-8 Dette er bare ett eksempel på hvordan Gud gjør alt på rett måte, for han bruker lidelsene til å gjøre dere rede for sitt rike. 6 Samtidig forbereder han dom og straff for dem som skader dere. 7  Derfor vil jeg si til dere som lider: Gud skal gi dere hvile sammen med oss når den Herre Jesus kommer i flammende ild med sine mektige engler. 8 Han skal komme med dom over dem som ikke ønsker å kjenne Gud og som nekter å godta hans plan om å frelse dem ved vår Herre Jesus Kristus.

De dommene som blir avsagt over verden ved Jesu tilbakekomst, må ikke forveksles med den store trengsel, som er Satans vrede mot Guds folk.  Om vi har vår sak i orden med Gud, så vil vi ikke ha noe problem med Hans dom og vrede.  Vi er imidlertid ikke lovet å unslippe djevelens vrede og forfølgelse.  Gud har imidlertid gitt oss det vi trenger for å stå i mot og å overvinne Satans angrep og å gå igjennom det styrket og som overvinnere.  Vi må ikke gå i den fella mange går i, at vi forveksler Guds vrede med Satans vrede.

 

4.    Yom HaKesehden skjulte dagen er også et navn på Basunhøytiden.  Bakgrunnen for dette er at Basunhøytiden er den eneste av Herrens høytider som feires på den første dagen i en måned.  Bibelske måneder starter alltid ved nymåne.  På bibelsk tid fantes det vektere som skuet opp mot himmelen for å få det første glimtet av nymånen.  Jesus sa dette om sin tilbakekomst: Matteus evg. 24:36 Men ingen vet dagen eller timen – ikke engang englene. Nei, ikke engang Guds Sønn. Bare Faderen vet det. Matteus evg. 24:42 Vær derfor rede, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer.  Siden Basunhøytiden er den enste høytiden som man på forhånd ikke kan tidfeste, er det naturlig at Han kommer tilbake på denne dagen en gang i framtiden.

5.    Basunhøytiden kalles også Den siste basunen.  Paulus skriver i 1. Korinterbrev 15:51-52 Nå vil jeg betro dere en vidunderlig hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles! 52 En dag skal det lyde et støt i den siste basun. Når basunen lyder skal de døde stå opp til evig liv, og vi skal alle bli forvandlet! Den dagen skal både de som lever og de som er døde få nye kropper.                                                                                  

Det er to grunner til betegnelsen Den siste basunen.                          

For det første – Shofaren blåses daglig i Synagogen hver morgen gjennom den sjette måneden (Elul).  Dette blir gjort for å vekke folk og gjøre dem klar for den siste store shofaren som blåses under Basunhøytiden.  Etter dette, blåser man ikke i shofaren før på forsoningsdagen.                                                                                                                                       

For det andre – rabbinerne underviser at det bare finnes to tilfeller i skriften hvor Herren  selv blåser i shofhar. Første gang var på Sinai under Shavuot (Pinse) da Toraen ble gitt til Israel.  Den andre og siste gangen blir når Messias kommer for å bli: Sakarja 9:14-15  Da skal Herren vise Seg over dem, og Hans pil skal skyte fram som lynet. Herren Gud skal blåse i basunen og dra ut med storm fra sør.15 Hærskarenes Herre skal verne dem

6.    Basunhøytiden kalles også Messias bryllup.  Det er den siste delen av bryllupssermonien, ”Lackas”, hvor ekteskapet fullbyrdes og hvor Brudgommen tar oss til sin side for at vi skal være sammen for evigheten.  Dette stemmer med hva vi finner i NT: Johannes evg. 14:3 Når alt er ferdig, kommer jeg og henter dere, slik at dere alltid kan være hos meg. Hvis det ikke var slik, hadde jeg sagt dere det.                    

Alle høsthøytidene er forbundet med Jesu andre tilbakekomst.  Ved starten på Løvhyttehøytiden kommer vi til å feire Lammets bryllup i 1000 år i Jerusalem.

7.    Endelig kalles dagen også Rosh Hashana = ”årets hode” eller ”årets første”, og er jødenes nyttårsdag.   Dette er en av 4 nyttårs feiringer som jødene har og denne er starten på det ”sivile” livet i den hebraiske kalenderen. Det er starten på det juridiske året for mennesker, dyr og kontrakter. For å forstå konseptet med flere ”nyttår”, er det bare å dra paralellen til vårt eget system: nyttår starter 1. januar som starten på et kalenderår, skoleåret starter i august og regnskapsåret starter til forskjellige tider.                                                                                   

I følge jødisk tradisjon, er dette dagen da Gud skapte det første mennesket, Adam                                                                             

Et av de aller viktigste ritualene i forbindelse med denne helligdagen er å høre shofarblåsningen. Shofaren er et bukkehorn, som det blåses i, i likhet med en trompet. Totalt blåses 100 toner hver dag. Det er fire forskjellige typer shofar-noter: TEKIA; en 3-sekunder lang tone, SHEVARIM; 3 ett-sekunds noter, som stiger i tonehøyde mot slutten, TERUAH; en serie med korte stakkato noter som til sammen varer i ca. 3 sekunder. Til slutt har vi TEKIA GEDOLA (stor TEKIA), som er den siste noten i hver serie og som varer i minimum 10 sekunder. Bibelen gir ingen spesielle grunner for dette ritualet, men det har vært foreslått at shofarens lyd er et kall om å gjøre bot. Når helligdagen faller på en shabbat, blåses det ikke i shofaren.                                                       

En annen populær tradisjon på denne helligdagen er å spise eple dyppet i honning, et symbol på ønsket om et søtt nytt år.                                     

Enda et populært rituale er tashlich (å avlegge). Man går ned til rennende vann, for eksempel en elv, på ettermiddagen på den første dagen og tømmer lommene i elven, som symbolsk sett vil si at man kaster alle syndene i vannet. Denne tradisjonen er ikke nevnt i bibelen, men er en tradisjon som har funnet sted i lang tid.

Messias vil vende tilbake på Basunhøytiden og Han vil etablere sitt rike på jorden.  Derfor markerer denne høytiden en helt ny begynnelse og fornyelse.  Det er viktig at vi tar til oss den undervisningen som Gud har gitt oss gjennom  sine høytider. 

Vi feirer høsthøytidene som en forberedelse på Jesu tilbakekomst til Jerusalem. Det vil markere slutten på freleshistorien og skjer ved at : Jesaja 11:9 … jorden skal være full av Herrens kunnskap, slik havet er dekket av vann.  Antikrist vil ikke vinne, det er Messias som tar over herredømmet.  Åpenbaringsboken slutter med at himmelen kommer ned til jorden: Åpenbarings boken  21:2-3,24 Og jeg, Johannes, så den hellige byen, det nye Jerusalem, komme ned fra Gud, fra himmelen. Det var et vidunderlig syn, vakkert som en brud pyntet til bryllupet sitt. 3  Jeg hørte lyden av en som ropte fra tronen og sa: «Se, Guds hjem er nå blant menneskene. Han skal bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Ja, Gud selv skal være iblant dem.
24 Folkeslagene skal vandre i lyset fra byen, og herskerne i verden skal komme og bringe sin herlighet inn i den
.

Når – det vet vi ikke, men en dag skal den siste Basunhøytiden feires:
Åpenbarings boken 11:15  Den sjuende engelen blåser nå i basunen, og det høres sterke stemmer fra himmelen: "Herredømmet tilhører vår Herre og hans Salvede. Han skal regjere i all evighet."

Wow – for et håp vi har å strekke oss mot!

Kilder:
http://bjornolav.blogspot.com/2008/09/basunhytiden-i-endetidens-tegn.html
http://www.dmt.oslo.no/joededommen/helligdager/rosh-hashana.html
http://www.thewatchman.org/en/index.php
Wikipedia

Bibel:
Tekster fra GT: Bibelen Guds Ord
Tekster fra NT: Norsk En Levende Bok 1988 (NT)

Godspeed
Webpastor B

www.agapesenteret.org

www.armyforchrist.org/gaza
www.hvorfor-kristen.info

Reklamer

5. september 2010 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Gud, Israel, Jesus, Kristendom, kristenliv, Tro

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: