YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Påskemåltidet

paaskelam4b Det jødiske påskemåltidet blir holdt til minne om at Israels folk ble fridd ut fra slaveriet i Egypt. Det var dette måltidet Jesus hadde sammen med disiplene sine kvelden før hans lidelse og død. Da innstiftet han også nattverden, hvor brødet og vinen blir et symbol på Jesu legeme og blod – at han døde for oss og fridde oss ut fra slaveriet under synden.

– Etter at Jesus kom, er det ikke bare jødene som er Guds utvalgte folk, men alle som tar i mot Jesus får være hans folk.

– Skjærtorsdag er ofte blitt en litt usynlig dag i påsken. Men skjærtorsdag er en god anledning til å minnes, slik Jesus ba oss om. Påskemåltidet er en helaften med sang, tekstlesning, fellesskap og måltid. Det er en vandring gjennom historien, hvor vi kan sanse, smake og oppleve påsken på en konkret måte, sier Ester.   

Måltidets innledningstekst:

Vi minnes at Gud har forløst oss og frigjort oss fra slavekåret under synden, døden og det onde ved Jesu død og oppstandelse, slik han også en gang forløste og befridde Israelsfolket fra slavekåret i Egypt.

I Egypt slaktet folket sitt påskelam og strøk blodet på dørkarmen. Da Guds engel så blodet, ble israelittenes liv spart og Gud fridde dem ut fra slaveriet i Egypt. (Les mer om slaveriet og utfrielsen i 2. Mosebok)

Nå er Jesus vårt påskelam, ofret en gang for alle. Guds egen sønn gikk i døden for å fri oss ut fra slaveriet under Djevelen. Jesus har ført oss fra død til liv, fra ondskapens slavekår og inn i sitt evige rike. (Les mer om Jesu lidelse, død og oppstandelse i Lukas 22 – 24)

Luk 22,7- 65

7 {Jesus og disiplene Hans forbereder påsken}

Så kom dagen for de usyrede brød, da påskelammet skulle slaktes.* <* ofres.>

8 Han sendte Peter og Johannes av sted og sa: «Gå, og gjør i stand påskemåltidet for oss, så vi kan ete det!»

9 Så sa de til Ham: «Hvor vil Du vi skal gjøre det i stand?»

10 Han sa til dem: «Se, når dere er kommet inn i byen, skal dere bli møtt av en mann som bærer en vannkrukke. Følg ham inn i det huset hvor han går inn.

11 Så skal dere si til eieren av huset: Mesteren spør deg: Hvor er gjesterommet hvor Jeg kan ete påskemåltidet* med disiplene Mine?<* påskelammet, påske.>

12 Da vil han vise dere et stort, ferdig utstyrt rom ovenpå. Der skal dere gjøre alt i stand.» 13 Så gikk de og fant det akkurat slik som Han hadde sagt til dem, og de gjorde i stand påskemåltidet.

14 {Jesus innstifter nattverden}

Da timen var kommet, satte Jesus seg ned, og de tolv* apostlene var med Ham.

<* UN utelater: tolv.>

15 Så sa Han til dem: «Med inderlig lengsel har Jeg ønsket å ete dette påskemåltidet med dere før Jeg lider.

16 For Jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete av det før det er fullkommengjort i Guds rike.» 17 Så tok Han kalken*, takket og sa: «Ta dette og del det mellom dere! <* vinbegeret.>

18 For Jeg sier dere:* Jeg skal fra nå av aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer.» <* UN legger til: fra nå av.>

19 Og Han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: «Dette er Mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om Meg!»

20 På samme måten tok Han også kalken* etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i Mitt blod, som utgytes for dere. <* vinbegeret.>

21 Men se, hans hånd som forråder Meg, er her sammen med Meg over bordet.

22 Og sannelig, Menneskesønnen går bort slik som det er blitt bestemt på forhånd, men ve det menneske som Han blir forrådt ved!»

23 Da begynte de å spørre hverandre om hvem av dem det var som skulle gjøre dette.

24 {Hvem er den største?}

Det ble også en trette mellom dem om hvem av dem som skulle regnes som den største. 25 Han sa til dem: «Hedningenefolkenes* konger hersker over dem, og de som utøver myndighet over dem, kalles velgjørere. <* Folkeslagenes.>

26 Men slik er det ikke blant dere. Tvert imot, den som er størst blant dere, han skal være som den yngste, og den som leder, skal være som den som tjener.

27 For hvem er størst, han som sitter ved bordet eller han som tjener? Er det ikke han som sitter ved bordet? Likevel er Jeg blant dere som Den som tjener.

28 Men det er dere som har holdt ut sammen med Meg i Mine prøvelser.

29 Jeg overgir riket til dere, slik som Min Far overgav riket til Meg,

30 for at dere skal ete og drikke ved Mitt bord i Mitt rike* og sitte på troner og dømme de tolv Israels stammer.» <* F-tekst utelater: Mitt rike.>

31 {Jesus forutsier Peters fornektelse}

Herren sa:* «Simon, Simon! Se, Satan har gjort krav på dere, for at han skulle få sikte dere som hvete. <* UN utelater: Og Herren sa.>

32 Men Jeg har bedt for deg at din tro ikke måtte svikte. Når du en gang vender tilbake*, da styrk dine brødre.» <* til Meg.>

33 Men Peter sa til Ham: «Herre, jeg er klar til å gå både i fengsel og i døden sammen med Deg.»

34 Da sa Han: «Jeg sier deg, Peter, at hanen skal ikke gale i dag før du tre ganger har nektet at du kjenner Meg.»

35 {Forsyninger på veien}

Han sa til dem: «Da Jeg sendte dere ut uten pengeveske, sekk og sandaler, manglet dere noe da?» Da sa de: «Nei, ingenting.»

36 Da sa Han til dem: «Men nå skal den som har en pengeveske, ta den med, det samme gjelder den som har en sekk. Den som ikke har sverd, skal selge kappen sin og kjøpe et. 37 For Jeg sier dere at det som er skrevet, skal bli oppfylt på Meg: Og Han ble regnet blant overtredere.* For det som gjelder Meg, går mot enden.» <* Jes 53, 12>

38 Så sa de: «Herre, se, her er to sverd.» Og Han sa til dem: «Det er nok.»

39 {Bønnen i Getsemane hagen}

Da Jesus brøt opp, gikk Han til Oljeberget slik som Han pleide, og disiplene Hans fulgte med Ham.

40 Da Han kom til stedet, sa Han til dem: «Be at dere ikke må komme i fristelse.»

41 Han trakk seg tilbake fra dem, omtrent et steinkast, og Han knelte ned og bad

42 og sa: «Far, hvis Du vil, så ta dette beger bort fra Meg. Men la ikke Min vilje skje, bare Din vilje.»

43 Da viste en engel seg for Ham fra himmelen og styrket Ham.

44 Fordi Han var i dyp angst, bad Han enda mer inntrengende. Da ble svetten Hans som store blodsdråper som falt ned på jorden*. <* UN utelater: v. 43-44.>

45 Da Han reiste seg opp fra bønnen og kom til disiplene Sine, fant Han dem sovende av sorg.

46 Da sa Han til dem: «Hvorfor sover dere? Stå opp og be, så dere ikke kommer i fristelse.»

47 {Jesus blir pågrepet i Getsemane}

Mens Han ennå talte, se, da kom det en stor folkemengde. Han som hette Judas, en av de tolv, gikk foran dem og nærmet seg Jesus for å kysse Ham.

48 Men Jesus sa til Ham: «Judas, forråder du Menneskesønnen med et kyss?»

49 Da de som var rundt Ham, så hva som kom til å skje, sa de til Ham: «Herre, skal vi slå til med sverdet?»

50 En av dem slo til yppersteprestens tjener og hogg av ham det høyre øret.

51 Men Jesus svarte og sa: «Selv dette skal dere tillate.» Og Han rørte ved øret hans og helbredet ham.

52 Så sa Jesus til yppersteprestene, tempelvakten og de eldste som var kommet ut mot Ham: «Har dere gått ut som mot en røver, med sverd og stokker?

53 Da Jeg var hos dere daglig i templet, da rakte dere ikke hendene ut for å gripe Meg. Men dette er deres time og mørkets makt.»

54 {Peter fornekter Jesus og gråter bittert}

Etter å ha tatt Jesus til fange førte de Ham av sted og tok Ham med inn i yppersteprestens hus. Men Peter fulgte etter et stykke unna.

55 Da de hadde tent en ild midt på gårdsplassen og satt der sammen, kom Peter og satte seg blant dem.

56 Og en tjenestepike så ham mens han satt ved lyset fra ilden. Hun så nøye på ham og sa: «Denne mannen var også sammen med Ham.»

57 Men han fornektet Ham* og sa: «Kvinne, jeg kjenner Ham ikke!»<* UN: nektet på det.>

58 En liten stund senere var det en annen som så ham og sa: «Du er også en av dem.» Men Peter sa: «Menneske, det er jeg ikke!»

59 Så, etter at det hadde gått omtrent en time, var det en annen som bekreftet det og sa: «Sannelig, denne var også med Ham, han er jo en galileer.»

60 Men Peter sa: «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om!» I det samme, mens han ennå snakket, gol hanen.* <* UN og F-tekst: en hane.>

61 Og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter Herrens ord, hvordan Han hadde sagt til ham: «Før hanen galer,* skal du fornekte Meg tre ganger.»<* UN legger til: i dag.>

62 Så gikk Peter ut og gråt bittert.

63 {Jesus blir spottet og slått}

Mennene som holdt vakt over Jesus, spottet Ham og slo Ham.

64 Etter å ha dekket Ham til med et klede, slo de Ham i ansiktet, spurte Ham* og sa: «Profeter! Hvem var det som slo Deg?» <* UN utelater: slo de Ham i ansiktet.>

65 Og de sa mange andre spottende ord til Ham.

 

Påskemåltidet:

Symbolikk i matrettene

De fire beger med vin

Begrene med vin fordeles i måltidet. Måltidet begynner med en lovprising av Gud. Denne uttales over det første begeret med vin, som kalles «livets beger». Det andre begeret kalles «frihetens beger», til minne om utfrielsen, deretter tas «velsignelsens beger», og til slutt markeres håpet om Jesu gjenkomst ved å drikke «håpets beger». Måltidet avsluttes med følgende ord: I år feirer vi påske her. Neste år – i himmelens rike?

Persille og saltvann

Når vi spiser denne persillen, dyppet i saltvann, minnes vi Israelsfolkets tårer i Egypt og Jesu lidelse. Som israelittene gikk tvers gjennom Sivhavet, gikk Jesus ved sin lidelse gjennom dødens hav og vant frihet og evig liv for oss.

De bitre urtene

Pepperrotsalaten og «murteinsdeigen» (nøtter og epler, symboliserer mursteinene som jødene ble tvunget til å lage i Egypt) minner oss om hvordan egypterne gjorde livet surt for Israels folk. De minner også om Jesu bitre pine på korset for vår skyld.

Det usyrede brødet

Brødet brytes til minne om trengslene og hastverket da israelittene brøt opp fra Egypt. Det minner oss også om den lidende Jesus, som ble knust for våre misgjerninger. Det usyrede brød er ubetydelig å se til. Det er fattigdommens og fornedrelsens brød. Men det er samtidig det brød som Guds folk villig delte med hverandre på vandringen.

Egg

Før påskelammet serveres, spises hardkokte egg. Egg symboliserer det nye livet.

Påskelammet

Påskelammet, kveldens hovedrett, minner oss om hvordan fedrene slaktet et lam og strøk noe av blodet på dørstolpene. Da Den Hellige så blodet, gikk han forbi og sparte israelittenes hjem da han slo egypterne med ulykke. Påskelammet minner oss om at Jesus er det rette påskelam. Han ble ofret så vi kunne bli spart fra dom og død.

Gjennomføring av måltidet

Når gjestene er samlet, fylles det første begeret med rødvin blandet med en fjerdedel vann. Det gis til husfaren, som tar det med høyre hånd og uttaler takkebønnen.

Deretter følger takkebønnen før håndvaskingen, og alle dypper hendene i vann. Salaten med de bitre urtene settes fram. Husfaren takker Gud for disse. Deretter forsyner alle seg og spiser salaten med salt og eddik til.

Husfaren tar så det usyret brødet, i det han sier: ” Dette er trengselens brød, som våre fedre spiste i Egypt. Den som er sulten, han komme hit å spise. Den som trenger det komme hit og delta i vår utgangsfest. Nå feires den under trykk, men neste gang i Jerusalem”.

Den yngste i familien skal nå stille flere spørsmål: Hvorfor feirer vi denne festen? Hvorfor betyr denne natten mer enn andre netter? Hvorfor spiser vi bitre urter og usyret brød?

Når faren har svart på alle spørsmålene, ber han alle love Gud. Deretter synger alle ”Hallel”.

Etter at bønnene er bedt, går det andre begeret rundt. Husfaren vasker igjen hendene sine, tar to usyrede brød, bryter det ene i stykker og legger stykkene på det andre og ber takkebønnen. Deretter legger han et brødstykke inn i bitre urter og dypper det i den røde salat sausen, sier fram enda en takkebønn, og spiser brødet sammen med kjøttet av lammet. De andre gjør det samme, og så begynner det egentlige måltidet. Det er et festmåltid som gjerne varer lenge.

Når alle er forsynt, går det tredje begeret rundt. Deretter synger de en ny salme. Det fjerde begeret avslutter måltidet.

Måltidet skal begynne ved solnedgang og skal være avsluttet innen midnatt.

 

Godspeed

Webpastor B

www.jesuspodkast.org

Reklamer

31. mars 2009 - Posted by | Gud, Jesus, kristenliv

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: