YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Islams budskap fra FNs talerstol

70 år etter Krystallnatten er det jødiske folk igjen truet av utryddelse. Les hele talen som Irans president Mahmoud Ahmadinejad holdt i FNs hovedforsamling tidligere i høst.

 

Mahmoud Ahmadinejad tale i FNs hovedforsmaling i New York den 23. september 2008.

Sakset fra DagenMagazinets Web utgave 3.11.2008

www.dagenmagazinet.no

 

I navnet til den medfølende og nådefulle Allah.
”All ære tilkomme Allah, universets herre, og fred og velsignelse være over vår herre og profet, Muhammed, og hans rene husstand og høysinnede følgesvenner!”   
”O, Allah, skynd deg å sende Imam Al-Mahdi, og skjenk ham god helse og seier, og gjør oss og alle dem som vitner om hans rettferdighet, til hans etterfølgere!”

Hr. president, eksellenser!
Jeg takker den allmektige for at han gir meg enda en anledning til å være tilstede i denne forsamlingen.
I de siste tre år har jeg snakket til dere om min store tro på den lyse fremtid som venter menneskeheten og pekt på noen løsninger som jeg tror kan bringe varig fred og smittende kjærlighet, medfølelse og samarbeid. Jeg har også snakket om de urettferdige systemer som styrer verden, om påtrykket som utøves av noen makter som søker å tråkke på andre nasjoners rettigheter, og som undertrykker flertallet av menneskene i verdenssamfunnet, spesielt folkene i Irak, Palestina, Libanon, Afrika, Latin-Amerika og Asia. Jeg har snakket om utfordringer vi står overfor, som for eksempel forsøk på å bryte ned familiens guddommelige status, om ødeleggelse av kulturmangfoldet, tilsidesettelse av opphøyde verdier, ignorering av forpliktelser, intensivering av trusselbildet, og ikke minst har jeg snakket om våpenkappløpet og om sviket og manglene i systemene som styrer verdenspolitikken og dermed forhindrer reformer.
Flere nye utviklingstendenser har ført til at manglene i de eksisterende mekanismer har blitt enda mer åpenbare. På tross av dette har en oppmuntrende tendens slått ut i full blomst og blitt sterkere. Den har oppstått i folks tanker og religiøse tro. Stilt overfor fortvilelsen som disse nye utviklingstendensene representerer, har denne utviklingen tent håp i menneskenes hjerter fordi den bærer bud om en strålende, etterlengtet og vakker fremtid.
Mine damer og herrer, kjære kolleger!

I dag ønsker jeg å snakke til dere om viktige bakenforliggende forhold som styrer verden, og om måtene som vi kan påvirke og styre disse forhold. Dere er naturligvis klar over hva jeg tenker på, men jeg tror det er nødvendig at vi blir minnet om noe.
Det ser ut til at årsaken til problemene ligger i måten hver enkelt av oss ser og oppfatter verden og menneskeheten på, og likedan hvordan vi ser på viktige spørsmål som frihet, lydighet mot Allah og rettferdighet. Verden, menneskeheten, frihet, lydighet mot Allah og rettferdighet har vært av største betydning for menneskene gjennom hele historien.

1. Verden: 
Allah, den allmektige, skapte verden med en hensikt. Denne verden er grunnfjellet som bestemmer utviklingen og veksten for den skapningen som kalles menneske. Lovene som styrer verden og alle andre skapninger står til tjeneste for dette menneskets streben etter det opphøyde. Verden skulle skaffe til veie de nødvendige forutsetninger for at hensikten med menneskets tilblivelse skulle gå i oppfyllelse. Intet fenomen, ingen skapning, ja, absolutt ingenting har blitt skapt forgjeves. I sum danner alt dette grunnlaget for menneskehetens vekst i et sammensatt og meningsfylt system, og hvert individ er en avglans av den allmektige Allah. Alle er hans skapninger, og han alene har skapt og styrer verden. All eksistens, inkludert makt, kunnskap og rikdom, kommer fra ham.

2. Menneskeheten:
Allah skapte verden for menneskene og menneskene for seg selv. Han skapte menneskene av dynn og i jord, men han ønsket ikke at de skulle forbli i jorda og ha dyriske instinkter. Han tente lyset i deres hjerter for å veilede dem og bød dem å stige opp av jorda mot himmelen og ham selv ved hjelp av visdom, profeter og fullkomne mennesker.
Verden vil til slutt forsvinne, men Allah har skapt mennesket for evigheten og har gjort dem til en manifestasjon av seg selv. Skaperevne, miskunnhet, vennlighet, kunnskap, visdom, nidkjærhet, syndstilgivelse, storsinn, rettferdighet, gavmildhet, sjenerøsitet, storhet, kjærlighet, ære, verdighet, tilgivelse, innsikt, kongelig verdighet og alle andre indre og ytre kvaliteter er manifestasjoner av Allah.
Allah har ikke skapt menneskene for aggresjon, blodsutgytelse, nag, egoisme og ødeleggelse. Han gjorde menneskene til sine stedfortredere på jord og bad dem om – på den ene side – å gjøre verden grøderik ved å ta i bruk sine gudgitte evner og å legge grunnlaget for foredling av alle menneskers guddommelige egenskaper, og til å hjelpe alle til et liv fylt av skjønnhet, kjærlighet, frihet, rettferdighet og barmhjertighet, og – på den annen side – i vandringen på denne vei – å forberede seg på et evig liv i overflod, som er skjenket menneskene av Allahs nåde.    
Allah har forpliktet menneskene til å leve guddommelig og som sosiale vesener, for det er bare i sosialt fellesskap og i samspill med andre at guddommelige egenskaper kan vise seg.

3. Lydighet mot Allah.
Allah den allmektige har gjort menneskenes fullkommenhet og sanne frihet avhengig av at de viser hengivelse og lydighet overfor ham. Sann frihet og lydighet mot Allah balanserer hverandre og er faktisk to sider av samme sak.
Lydighet mot Allah betyr å bekjenne seg til monoteismen og å adlyde hans bud – og til å avstå fra ugudelig tilbedelse.  
Lydighet mot Allah betyr å akseptere den absolutte sannhet, det absolutte lys og den absolutte skjønnhet.
Lydighet mot Allah betyr å avstå fra egoisme og dyriske instinkter, streben etter makt og hang til aggresjon – og i stedet overgi seg til dyder som gudfryktighet, rettferdighet, kjærlighet og fullkommenhet.
På denne måte kan menneskene oppnå sann frigjøring og oppblomstring, de kan vokse og manifestere guddommelige egenskaper, ha hengivenhet for andre, de kan kjempe for sannhets sak, ikke kjenne frykt for maktovergrep eller trusler, og de kan forsvare de undertrykte. I slikt et miljø vil egen frihet ikke ha noen negativ virkning på andre. Krangling og konflikt er kjennetegn på materialistisk frihet og dyrisk instinkt. Det som utgjør kjernen i alle religioner når det gjelder lydighet mot Allah og sann frihet, er å ta avstand fra undertrykkere og i stedet adlyde og tilbe Allah – for:
               Allah er allvitende og kjenner alt som er åpenbart eller holdt hemmelig – og han er
               god og full av nåde.
               Alle skapninger blir ydmyke framfor ham og underlegger seg hans vilje.
               Allah lever og er skaperen av universet og alt liv.
               Allah elsker sine skapninger og ønsker ikke annet for dem enn godhet, velsignelse   
                og fullkommenhet, og er mot maktovergrep, urettferdighet, egoisme og under-
                trykkelse.   

4. Rettferdighet:
Rettferdighet er fundamentet for menneskehetens og hele universets tilblivelse. Rettferdighet er ensbetydende med å plassere hvert fenomen på riktig sted og å gi menneskene forutsetninger for å virkeliggjøre alle sine guddommelige evner. Uten rettferdighet ville universets orden falle sammen, og muligheten for fullkommenhet ville bli uoppnåelig. Uten rettferdighet vil det bli umulig for verdenssamfunnet å oppleve sann fred, skjønnhet, glede og lykke. Rettferdighet er hovedpilaren i alt sosialt liv, og uten den kan ikke sosialt liv fortsette eller vokse.
Menneskene trenger å kjenne Allah for å virkeliggjøre et overflodssamfunn i denne verden. Likevel trenger de å strebe etter det evige liv og dets skjønnhet. For å nå dette mål må de først kjenne seg selv og søke det opphøyde i seg selv og i sine lokalsamfunn. Men:
           så lenge verden er oppfattet som lukket, begrenset og uten mål,
           så lenge evig liv blir sett på som innbilning og illusorisk, og livet etter døden,
           dommedag, lønn og straff betraktes som oppdiktet og uvirkelig,
           så lenge moralske normer og respekt for dem blir omtalt som bakstreversk, og umoral,
           løgn, bedrageri og egoisme blir betraktet som ønskelig, og menneskene er begrenset
           til et materialistisk liv i denne verden,
           så lenge forsøk på å erstatte lydighet mot Allah og etterfølgelse av hans profeter           
           og frihetsidealer blir erstattet med hengivenhet til materialistiske tendenser og dyriske
           instinkter og hang til å undertrykke mennesker – slik at konfliktnivået når uante
           høyder,          
           så lenge overgriperne ikke bare slipper straff, men til og med blir erklært uskyldige,
           fordi de har finansiell og politisk makt med et propagandaapparat i ryggen,
           så lenge kriger blir startet og nasjoner blir gjort til slaver for å vinne stemmer i valg,
– vil problemene i det globale samfunn ikke bare forbli uløste, men de vil bli stadig vanskeligere å løse. 

Venner og kolleger,

La oss se på situasjonen i verden i dag:
Irak ble angrepet under påskudd av at masseødeleggelsesvåpen skulle avsløres og en diktator fjernes. Diktatoren ble styrtet, men våpnene er ennå ikke funnet. En demokratisk regjering har blitt innsatt av folkets velgere, men etter seks år er okkupantene fremdeles der. De insisterer på å få avtaler med det irakiske folk under bestemmelsene i kapittel 7 i FNs charter. Det minner om kolonitiden. Millioner av mennesker har blitt drept eller fordrevet, og okkupantene som ikke viser noen skamfølelse, forsøker fremdeles å feste grepet i regionens politiske geografi for å få kontroll over oljeressursene.
De har ingen respekt for det irakiske folk og bryr seg ikke om dets verdighet, rett eller status. De Forente Nasjoner er ikke i stand til å løse problemene og stoppe aggresjonen, okkupasjonen og svindelen.

Etter 60 år med blodbad og invasjon i Palestina fortsetter overgrepene fra noen kriminelle sionister som okkuperer landet. De har skapt et regime ved å samle folk fra ulike deler av verden og plassert dem i landet til et annet folk. De sanne eierne har blitt fordrevet, internert eller drept. Okkupantene gir beskjed i forkant når de bryter seg inn, myrder og innfører mat- og medisinblokader, og de blir støttet av noen stater med politisk og militær innflytelse. Sikkerhetsrådet kan ikke gjøre noe, og etter press fra en del aggressive stater støtter rådet til og med disse sionistiske morderne. Det er derfor naturlig at flere FN-resolusjoner som har tatt opp det palestinske folks lidelser, er blitt henvist til forglemsel i arkivene.
I Afghanistan har produksjonen av narkotika blitt mangedoblet siden NATO-styrkene gjorde sitt inntog. Innenriksproblemene fortsetter. Terrorismen sprer seg. Uskyldige mennesker blir daglig bombardert. På gater og markeder faller bomber, likedan blir skoler og bryllupsseremonier rammet. Folket i Afghanistan er offer for NATO-statenes ønske om å dominere regionene som omgir India, Kina og Sør-Asia. Sikkerhetsrådet kan ikke gjøre noe med dette fordi en del av disse NATO-medlemmene tilfeldigvis er viktige beslutningstakere i Sikkerhetsrådet.

I Afrika blir det gjort forsøk på å gjenopprette kolonitidens ordninger. Ved å starte borgerkriger i store land som for eksempel Sudan, blir resultatet en planlagt oppløsning av disse statene, noe som tjener interessene til en del korrupte stater. I tilfelle det oppstår nasjonal motstand blir motstandslederne satt under press ved hjelp av lovlige mekanismer, som er iverksatt av de samme statene.
I Latin-Amerika opplever folk at deres sikkerhet, nasjonale interesser og kultur blir alvorlig truet av mørke skyer, representert av dominerende utenlandske regjeringer, til og med av ambassadene til noen av stormaktene.

Liv, eiendom og rettigheter til folkene i Georgia, Ossetia og Abkhazia er offer for intriger og provokasjoner fra NATOs og visse vestlige staters militæravtaler. Sionistenes hemmelige og svikefulle engasjement er også en provokasjon..
Våpenkappløpet som aldri opphører, har gjort situasjonen ustabil, likedan spredningen og lagringen av atom- og andre masseødeleggelsesvåpen, og trusselen om å bruke dem, for ikke å snakke om etableringen av forsvarssystemer mot raketter.

Når det gjelder Irans fredfulle atomprogram, har det til formål å produsere kjernekraft til fredelige formål, noe alle nasjoner, inkludert Iran, har en umistelig rett til. På tross av det faktum at alle iranske aktiviteter er gjennomsiktige, og at vårt land helt og fullt samarbeider med inspektørene i IAEA, som gjentatte ganger har bekreftet at Irans aktiviteter er fredelige, har likevel noen intrigemakere blant stormaktene forsøkt å legge hindringer i veien for Irans fredelige utnytting av atomkraften. Det har de gjort ved å legge politisk og økonomisk press på Iran og ved å true og presse IAEA: Dette er de samme stater som produserer nye generasjoner av dødelige atomvåpen, og som er i besittelse av store lagre av atomvåpen, som ingen internasjonal organisasjon kontrollerer. Tragediene i Hiroshima og Nagasaki ble forårsaket av en av disse statene.

De er egentlig ikke mot våpen, men de setter seg mot at andre land har fremgang og ønsker å ha enerett på ny teknologi og til å bruke denne eneretten til å presse sin vilje på andre nasjoner. Det er helt naturlig at det store iranske folk setter sin lit til Allah, og med besluttsomhet vil stå imot denne trusselen – sammen med sine venner. Landet har forsvart og vil fortsette å forsvare sine rettigheter. Den iranske nasjon er for dialog, men den har ikke – og vil ikke – godta ulovlige krav. Tiden har kommet for IAEA til å presentere en klar rapport til det internasjonale samfunn om sin kontrollvirksomhet i forbindelse med en nedrustning av disse atommaktene og overvåking av deres atomprogram. Uavhengige stater bør etablere en nedrustningskomite, som skal kontrollere at disse atommaktene virkelig blir nedrustet.

Utviklingsstrategier som er i tråd med det dominerende system og ikke i pakt med menneskehetens og det menneskelige samfunns virkelige behov, har blitt utformet slik at de skal være uforanderlige og intetsigende redskaper. De skal fremme sammensmeltning av økonomisystemer og den stadig ekspanderende overnasjonale dominans, som ødelegger miljøet og den sosiale solidaritet mellom nasjonene. Det er ingen ende i sikte på dette området. Fattigdom, sult og tap av eiendom rammer mer enn en milliard av verdens befolkning og har knust mange menneskers håp om et verdig liv.

 
Verdigheten, integriteten og rettighetene til de amerikanske og europeiske folk blir manipulert med av et lite og svikefullt antall mennesker, som blir kalt sionister. Selv om de er en ubetydelig minoritet, har de lenge dominert både en viktig sektor av de finansielle og monetære sentrene, og sentrene der beslutninger i flere europeiske land og i USA blir tatt på en falsk, uoversiktlig og fordekt måte. Det er tragisk å være vitne til at noen president – og statsministerkandidater i en del store land er nødt til å besøke disse menneskene, delta i deres festivaler, sverge troskap til og involvere seg i deres interesser, bare for å få finansiell støtte og mediesupport.

Dette betyr at det store amerikanske folk og de forskjellige nasjoner i Europa er nødt til å adlyde krav og ønsker fra et lite antall begjærlige og brautende mennesker. Disse nasjonene sløser, mot sin vilje, med sin verdighet og sine ressurser på forbrytelsene, okkupasjonen og truslene som det sionistiske nettverket står bak.

Venner og kolleger.

Alt dette er et resultat av måten som de umoralske og mektige ser på verden og menneskeheten, på frihet og lydighet mot Gud – og på rettferdighet.  
Tankene og gjerningene til disse menneskene, som tror de er andre overlegne og betrakter andre som annenrangs borgere og dermed underlegne, bereder grunnen for våre dagers sosiale problemer. Disse menneskene har til hensikt å holde seg utenfor den guddommelige sfære og å forbli underdanige slaver under sitt materialistiske og egoistiske begjær. De har til hensikt å videreutvikle sin aggressive og dominerende natur og representer de store hindringene som ligger i veien for realisering av materiell og åndelig velstand, som betyr sikkerhet, fred og brorskap mellom nasjonene.
Jeg slår ettertrykkelig fast at det iranske folk og det store flertall av folk og regjeringer i verden er mot handlingene og perspektivene til verdens dominerende stormakter. Å skape rettferdighet forutsetter at det fins mennesker som står for moderasjon og rettferdighet i sitt eget indre. De har lagt bånd på sine egne dominerende holdninger og vist i praksis at personlige egenskaper, som for eksempel selvoppofrelse, står til tjeneste for menneskeheten. Den fullstendige og ideelle manifestasjon av slike personlige egenskaper kan bare bli virkeliggjort under ledelse av det rettferdige og perfekte menneske som er lydig overfor Allah, og som de guddommelige profetene har lovet oss. 

 
Kjære kolleger!

Det er klart at ved den allmektige Allahs nåde er det på gang en lovende utvikling i menneskets hjerte og sjel, og en universell glød viser seg i rettferdighet, renhet og nestekjærlighet. Troen på en gud, Allah, og lengselen etter fullkommenhet er tydelig og vinner stadig nytt terreng. En verdensomspennende motstand mot stormakters begjær, aggresjon og egoisme holder på å bli virkeliggjort. I dag blir deres tanker, planer og strategier imøtegått av nasjoner og regjeringer, og alle forsøker å opprette nye menneskelige relasjoner, som er basert på rettferdighet med ett mål for øye: å skape velstand, fullkommenhet, sikkerhet og varig velferd. Dette er den lovende fremtidsvisjon som alle skapelsesberetninger og universets naturlover vitner om og støtter.
I dag er sionistregimet på vei mot sitt sammenbrudd, og det fins ingen utvei for det til å komme opp av gjørma, som det har skapt for seg selv og sine støttespillere. Den Islamske Republikk Iran støtter helt og fullt motstandskampen til det undertrykte palestinske folk og vil uttrykke sin helhjertede sympati for det. Iran overlater til FNs generalsekretær å legge frem forslag til en rettferdig løsning basert på en fri folkeavstemning i Palestina, som kan danne grunnlaget for opprettelse av en statsdannelse i hele det palestinske landområdet.

Det amerikanske imperium er ved veis ende, og dets neste ledere må sette grenser for sin innblanding ved egne landegrenser. Tanken på verdensherredømme kvalifiserer til rødt kort.

Til slutt noen ord til de ekspansjonistiske regjeringer som styrer globale relasjoner: 
Vær klar over at å leve i lydighet mot Allah og utføre hans ordrer, å ha medlidenhet med mennesker og å strebe etter rettferdighet vil være til fordel for dere også. Jeg inviterer dere til å følge i Allahs og profetenes spor, i menneskehetens spor og i sannhetens og rettferdighetens spor.
Den eneste farbare vei til frelse er et guddommelig spor uten sidesprang. Utenfor dette sporet vil Allahs mektige hånd komme frem fra ermet til undertrykte nasjoner og gjøre deres liv vanskelig. Allahs hånd vil gjøre slutt på deres hegemoni.
La oss elske alle folk i verden og respektere deres rettigheter! Ta et oppgjør med deres tidligere atferd! Det vil bli til fordel for dere og hele verdenssamfunnet. Det iranske folk er beredt, sammen med andre folk, til å hjelpe dere ut av deres nåværende situasjon, slik at det kan etableres fred og velstand.
Mine venner:

Tilfeldigvis er mulighetene innen rekkevidde. Ved den allmektige Allahs nåde vakler de eksisterende søylene i det undertrykkende system. En fantastisk utvikling er på gang for menneskeheten, og folks sanne og selvsagte rettigheter er snart på plass. En gylden og strålende fremtid venter menneskeheten.
Et globalt samfunn der rettferdighet, vennskap, brorskap og velferd råder, er snart et faktum, slik jeg har fremstilt det. Det er et verdenssamfunn som vil vandre på skjønnhetens og kjærlighetens vei, under veiledning av det rettferdige og perfekte menneske, den Ene, som er lovet oss av alle guddommelige profeter og den Ene, som i sannhet elsker menneskeheten.

Det vil bli et samfunn der frykt, fortvilelse og savn er veket bort. Et slikt samfunn vil snart bli vårt. Samfunnet som er lovet oss av de store guddommelige profetene Noa, Abraham, Moses, Jesus Kristus og Muhammed er i ferd med å bli virkeliggjort.

La oss sammen styrke motstandsviljen mot ondskapen og den lille minoriteten som er voldsmenn! La oss fremelske godhet og oppmuntre majoriteten av mennesker som er gode, og la oss se frem til legemliggjøringen av alt godt som er Tidens Imam, Den Ene Lovede, som vil komme ledsaget av Jesus Kristus. Han vil etter skriftene opprette og legge grunnlaget for de rettferdige og humane mekanismer som skal regulere det konstruktive samspill mellom nasjoner og regjeringer.

O, store og allmektige Allah, send oss nasjonenes frelser, og gjør ende på menneskenes lidelser! Virkeliggjør rettferdighet, skjønnhet og kjærlighet!  
Venner!

La oss få del i opprettelsen av denne opplyste og lovede guddommelige tidsalder!

Oversatt fra engelsk av Roald Øye

 

Godspeed

Webpastor B

www.jesuspodkast.org

www.hvorfor-kristen.info

Reklamer

3. november 2008 - Posted by | Generelt, religion, Samfunn

1 kommentar »

  1. […] Les resten av artikkelen her Posted in Portalen | Tags: ahmadinejad, FN, Israel, krystallnatten, mahmoud, tale […]

    Tilbakeping av “Islams budskap” fra FNs talerstol « AIP | 7. november 2008 | Svar


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: